SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

PDW: Językoznawstwo kognitywne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu PDW: Językoznawstwo kognitywne
Kod przedmiotu 09.3-WH-FPD-JK-N16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Magdalena Steciąg
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wiedza: zapoznanie studentów z najważniejszymi osiągnięciami językoznawstwa kognitywnego jako jednego z najatrakcyjniejszych poznawczo nurtów badawczych we współczesnym językoznawstwie.

Umiejętności: wykształcenie umiejętności analizy języka z wykorzystaniem podstawowych narzędzi wypracowanych w językoznawstwie kognitywnym.

Kompetencje: doskonalenie kompetencji komunikacyjnej oraz dostrzeganie i analizowanie związków między językiem a procesami poznawczymi i doświadczeniem społecznym.

Wymagania wstępne

Pogłębiona wiedza z zakresu językoznawstwa ogólnego.

Zakres tematyczny

1. Językoznawstwo kognitywne jako reakcja na generatywizm i strukturalizm. 2. Podstawowe założenia kognitywizmu: język jako narzędzie poznania. 3. Teoria prototypu E. Rosh – psycholingwistyczne korzenie językoznawstwa kognitywnego. 4. Teoria prototypu w analizie tekstualnej. 5. Wyidealizowane modele kognitywne: rekonstruowanie fragmentów potocznej wiedzy o świecie w języku. 6. Wyidealizowane modele kognitywne a światopogląd. 7. Teoria metafory kognitywnej G. Lakoffa: metafora jako narzędzie poznania i kreowania obrazu świata. 8. Metafora kognitywna w nauczaniu języków. 9. Metafora kognitywna w translacji. 10. Metafora i ideologia: krytyczna analiza metafor. 11. Perswazyjne oddziaływanie metafor. 12. Podstawy gramatyki kognitywnej R. Langackera jako teorii doświadczenia ludzkiego w ujęciu przestrzennym i dynamicznym.

Metody kształcenia

Ćwiczenia: wykład konwersacyjny, dyskusja, analiza i interpretacja tekstów źródłowych, prezentacje.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Weryfikacja przygotowania do zajęć (odpowiedź ustna), aktywność na zajęciach, prezentacja zaliczeniowa.

Literatura podstawowa

Evans V., Green M., 2006, Cognitive Linguistics: An Introduction. Edinburgh: Edinburgh University Press.

Geeraerts D., 2006, Cognitive Linguistics: Basic Readings. Berlin: Mouton de Gruyter.

Lakoff G., Johnson M., 1980, Metaphors we live by. London: The University of Chicago Press/ Lakoff G., Johnson M.,1988, Metafory w naszym życiu. Warszawa: PIW.

Kovecses Z., 2010, Metaphor: A Practical Introduction, New York: Oxford University Press.

 

Literatura uzupełniająca

Evans V., 2010, Leksykon językoznawstwa kognitywnego, Kraków: Universitas.

Goatly A., 2007, Washing the Brain: Metaphor and Hidden Ideology. Amsterdam-Philadelphia: John Benjamin Publishing Company.

Langacker R., 2008, Cognitive Grammar: A Basic Introduction. New York: Oxford University Press.

Steciąg M., 2020, Polka walcząca! The language of women's demonstrations and the discussion about political correctness. Wiener Slawistischer Almanach, Bd. 85, 113--124.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. Magdalena Steciąg (ostatnia modyfikacja: 22-04-2022 09:46)