SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Praktyka dydaktyczna w szkole ponadpodstawowej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Praktyka dydaktyczna w szkole ponadpodstawowej
Kod przedmiotu 05.1-WH-FAD-PDSP-S19
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach nauczycielska
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski i angielski
Sylabus opracował
 • dr Małgorzata Szymczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Praktyka 60 4 60 4 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem praktyki jest gromadzenie doświadczeń związanych z pracą dydaktyczno – wychowawczą nauczyciela i konfrontowanie nabytej wiedzy z zakresu dydaktyki (metodyki nauczania) przedmiotu (rodzaju zajęć) z rzeczywistością pedagogiczną w działaniu praktycznym w szkole ponadpodstawowej.

Wymagania wstępne

1. Student/studentka są zobowiązani uzyskać zgodę dyrektora szkoły oraz nauczyciela – opiekuna praktyki na odbycie praktyki.
2. Kilkoro studentów może odbyć praktykę u tego samego nauczyciela tylko wtedy, gdy realizuje on odpowiednią liczbę godzin, konieczną do zaliczenia praktyki.
3. Termin zgłoszenia szkoły w której student/studentka będą odbywać praktykę określa koordynator praktyki z ramienia Uczelni.
4. Student/studentka są zobowiązani do stawienia się w szkole w pierwszym dniu trwania praktyki wraz z pełną jej dokumentacją, skierowaniem i instrukcją dotyczącą przebiegu praktyki.

Zakres tematyczny

Zgodny z Rozporządzeniem Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie standardu kształcenia przygotowującego do wykonywania zawodu nauczyciela

1. Zapoznanie ze specyfiką szkoły, w której praktyka jest odbywana, w szczególności poznanie realizowanych przez nią zadań dydaktycznych, sposobu funkcjonowania, organizacji pracy, pracowników, uczestników procesów pedagogicznych oraz rodzaje dokumentacji działalności dydaktycznej prowadzonej w szkole.
2. Aktywne obserwowanie:
- pracy dydaktycznej nauczyciela, jego interakcji z uczniami oraz sposobu planowania i przeprowadzania zajęć dydaktycznych i wyciąganie wniosków z prowadzonej obserwacji,
- stosowanych przez nauczyciela metod i form pracy oraz wykorzystywanych pomocy dydaktycznych, sposobów oceniania uczniów, zadawania i sprawdzania pracy domowej,
3. Zaplanowanie i przeprowadzenie pod nadzorem opiekuna praktyk serii lekcji (zajęć).
4. Analizowanie, przy pomocy opiekuna praktyk oraz nauczycieli akademickich sytuacji i zdarzeń pedagogicznych zaobserwowanych lub doświadczonych w czasie praktyk.
5. Współdziałanie z opiekunem praktyk dydaktycznych i nauczycielami w celu poszerzania swojej wiedzy dydaktycznej oraz rozwijania umiejętności wychowawczych

Metody kształcenia

W trakcie praktyk winny być zapewnione następujące formy aktywności:

 • obserwowanie zajęć;
 • asystowanie nauczycielowi prowadzącemu zajęcia;
 • samodzielne prowadzenie zajęć;
 • planowanie i omawianie zajęć prowadzonych przez siebie i innych (nauczycieli, studentów).

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Praktyka dydaktyczna na studiach drugiego stopnia realizowana w wymiarze 120 godzin w szkole ponadpodstawowej.

Praktyka w semestrze III odbywa się równolegle z zajęciami dydaktycznymi na Uczelni i obejmuje 60 godzin, w tym hospitacje i prowadzenie lekcji.

 1. Zaliczenia całości praktyki i wystawienia oceny końcowej dokonuje koordynator praktyki z ramienia uczelni w na podstawie dokumentacji praktyki.
 2. Warunkiem zaliczenia praktyki jest terminowe złożenie przez studenta dokumentacji przebiegu praktyki. W wyjątkowych wypadkach, za zgodą dziekana, na wniosek studenta termin ten może zostać przełożony.
 3. W przypadku niezaliczenia praktyki, dziekan podejmuje decyzję o skreśleniu z listy studentów lub na wniosek studenta/studentki o skierowaniu na powtarzanie semestru studiów.
 4. W stosunku do studenta/studentki, którzy z przyczyn uzasadnionych nie odbyli praktyki w terminie a w szczególności ze względu na: uczestnictwo w wymianie międzynarodowej, przyczyny losowe Dziekan WH może udzielić zgody na jej odbycie w innym terminie, niekolidującym z planem zajęć dydaktycznych, wg indywidualnych zasad, określanych każdorazowo dla poszczególnych przypadków;

Literatura podstawowa

Aktualne obwiązujące w danej szkole ponadpodstawowych podręczniki i materiały dydaktyczne do języka angielskiego

Aktualna podstawa programowa dla przedmiotu  (dostępna na stronie MEN)

Program nauczania przyjęty przez nauczyciela - opiekuna

Literatura uzupełniająca

wg bieżących potrzeb

Uwagi

 1. Dokumentacja przebiegu praktyk obejmuje:
 • Szczegółowy plan przebiegu praktyki (dziennik praktyk) do pobrania ze strony WH http://www.wh.uz.zgora.pl/index.php/studia-i-studenci/praktyki/praktyki-dydaktyczne
 • Opinię z przebiegu praktyki podpisaną przez opiekuna praktyki i dyrektora szkoły wraz z oceną według skali: 5,0 - bardzo dobry; 4,5 – dobry plus; 4,0 – dobry; 3,5 – dostateczny plus; 3,0 – dostateczny; 2,0 – niedostateczny, która wchodzi w skład dokumentacji przebiegu studiów prowadzonej przez Dziekanat Wydziału Humanistycznego
 • Sprawozdanie z przebiegu praktyki, potwierdzone przez Dyrektora szkoły, przedstawiane w przypadku niezrealizowania całości instrukcji praktyki lub/i negatywnej opinii z przebiegu praktyki;
 • Konspekty prowadzonych lekcji i zajęć pozalekcyjnych wraz z dokonaną przez opiekuna oceną wyrażoną w stopniu i opisowo zgodnie ze skalą określoną w punkcie 1;
 1. Dokumentacja może zostać uzupełniona o notatki z hospitacji zajęć (karty obserwacji z wybranych lekcji obserwowanych na praktyce). Decyzję o wymogu prowadzenia notatek z hospitacji podejmuje każdorazowo w danym roku akademickim koordynator praktyk z ramienia Uczelni.
 2. Student/studentka zobowiązany/a jest złożyć koordynatorowi praktyk z ramienia Uczelni pełną dokumentację przebiegu II etapu praktyki  w terminie 5 dni od jej zakończenia. Dokumentacja powinna być przekazana w teczce aktowej, opatrzonej danymi studenta (nazwisko, imię, rok studiów, grupa).


Zmodyfikowane przez dr Małgorzata Szymczak (ostatnia modyfikacja: 21-04-2022 00:17)