SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru: Wprowadzenie do ekokrytyki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Wprowadzenie do ekokrytyki
Kod przedmiotu 09.2--FAD-WE-S20
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
 • dr Mirosława Kubasiewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przedstawienie najważniejszych zagadnień z zakresu ekokrytyki i zastosowanie dyskursu ekokrytycznego w analizie i interpretacji wybranych utworów literackich.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

 • ustalenia terminologiczne –natura,  ekologia, głęboka ekologia, ekokrytyka
 • antropocentryzm/ biocentryzm
 • ekofeminizm
 • ekologia miasta
 • cyborg
 • zwierzę/animal studies
 • apokalipsa 

Metody kształcenia

Mini-wykład, dyskusja, prezentacja, praca w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

 • aktywne uczestniczenie w zajęciach, świadczące o znajomości zalecanych lektur.
 • przygotowanie i przedstawienie zagadnienia z zakresu ekologii/środowiska naturalnego, stanowiącego punkt odniesienia dla literatury 
 • przygotowanie pracy pisemnej, w której omówione zostanie jedno (lub więcej) zagadnienie z zakresu ekokrytyki w odniesieniu do wybranego utworu literackiego; szczegóły pracy omówione zostaną przez nauczyciela prowadzącego kurs.

Literatura podstawowa

1. Garrard, Greg. Ecocriticism. London: Routledge, 2012.

2. Fiedorczuk, Julia. Cyborg w ogrodzie. Wprowadzenie do ekokrytyki. Gdańsk: Wydawnictwo

 Naukowe Katedra, 2015.

Utwory literackie:

D.H.Lawrence, Snake

E. Dickinson, A Narrow Fellow in the Grass

M. Oliver, The Swan

R. Jeffers, Love the Wild Swan

K. Mansfield, At the Botanical Gradens

E. Hemnigway, Hills Like White Elephants

E. Hemingway, Big Two-Hearted River

E.A. Poe, The Fall of The House Of Usher

J. Fiedorczuk, selected psalms

O. Tokarczuk: Drive Your Plow Over the Bones of the Dead. Transl. Antonia Lloyd-Jones. Fitzcarraldo Editions.

Szczegółowa lista utworów literackich, jakie omawiane będą w czasie kursu, zostanie podana na pierwszych zajęciach.

Literatura uzupełniająca

Agosto, Marie-Christine. "Inventing Nature in “Big Two-Hearted River”.  http://journals.openedition.org/jsse/8  

Araszkiewicz, Agata. "Odpokutować pokot". http://nowaorgiamysli.pl/index.php/2017/05/17/odpokutowac-pokot/

Barry, Peter. Beginning Theory, Manchester University Press.

Tokarczuk, Olga. "Maski zwierząt." https://krytykapolityczna.pl/kultura/maski-zwierzat/

Dodatkowe artykuły/eseje podane zostaną w szczegółowym planie kursu.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Mirosława Kubasiewicz (ostatnia modyfikacja: 05-05-2022 22:05)