SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Techniki myślenia kreatywnego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Techniki myślenia kreatywnego
Kod przedmiotu 14.4-WH-PKI-TMK-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Występuje w specjalnościach Kultura Internetu
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Adam Trybus
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest przedstawienie najnowszych teorii dotyczących technik efektywnego przyswajania wiedzy oraz roli motywacji w rozwoju osobistym.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Uczenie się a kreatywność. Techniki efektywnego przyswajania wiedzy. Rola i wzmacnianie motywacji. Rola i wzmacnianie pamięci. Rola aktywnego podejścia do samorozwoju. Psychologia sukcesu. Umysł nastawiony na ciągły rozwój a umysł nastawiony na wykonywanie ustalonej funkcji.

Metody kształcenia

Wykład. Dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywność na zajęciach.

Literatura podstawowa

  1. C. Dweck, Mindset. Nowa psychologia sukcesu
  2. B. Oakley, Głowa do liczb
  3. B. Oakley, Mindshift
  4. K. Robinson, Oblicza umysłu. Ucząc się kreatywności
  5. T. Ferriss, Czterogodzinny tydzień pracy

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 21-04-2022 11:12)