SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Translatorium: Język angielski - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Translatorium: Język angielski
Kod przedmiotu 08.1-WH-FD-TRAA-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • dr Agnieszka Szczap
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest rozwinięcie umiejętności tłumaczenia tekstów filozoficznych z języka angielskiego na język polski.

Wymagania wstępne

Dobra znajomość języka angielskiego 

Zakres tematyczny

Tłumaczenie wybranych artykułów lub fragmentów książek z języka angielskiego na polski. Tematyka tekstów oscylować będzie wokół współczesnych zagadnień filozoficznych.

Metody kształcenia

Indywidualna i grupowa praca z tekstem

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywny udział w zajęciach oraz przetłumaczenie na język polski wskazanego fragmentu.

Literatura podstawowa

  1. Belczyk A., Poradnik tłumacza. Z angielskiego na nasze, Kraków 2007.
  2. Bańko M., Słownik dobrego stylu, czyli wyrazy, które się lubią, Warszawa 2006.
  3. Douglas-Kozłowska Ch., Difficult words in Polish-English translation, Warszawa 2012.
  4. Hatim B., Munday J., Translation. An Advanced Resource Book, New York 2004.

Literatura uzupełniająca

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Agnieszka Szczap (ostatnia modyfikacja: 24-04-2022 18:29)