SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Logiczna analiza przekazu - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Logiczna analiza przekazu
Kod przedmiotu 08.1-WH-FD-LAP-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Tomasz Skura
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Umiejętność analizy języka naturalnego od strony logicznej. Umiejętność precyzyjnego sformułowania głoszonej tezy oraz jej uzasadnienia.

Wymagania wstępne

Nie ma.

Zakres tematyczny

Analiza zdań z języka naturalnego od strony logicznej (forma zdania, definicje). Streszczanie wybranych tekstów z różnych dziedzin. Prezentacja w formie tezy i uzasadnienia (z definicjami podstawowych pojęć).

Metody kształcenia

Dyskusja, analiza tekstu, prezentacja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Streszczenie tekstu. Prezentacja tezy z uzasadnieniem.

Literatura podstawowa

1. T. Hołówka, Kultura logiczna w przykładach.

 

Literatura uzupełniająca

1. K. Szymanek, Sztuka argumentacji.

Uwagi

Nie ma.


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. Tomasz Skura (ostatnia modyfikacja: 05-05-2022 11:20)