SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Bioetyka - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Bioetyka
Kod przedmiotu 08.1-WH-F-BE-2-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Występuje w specjalnościach Etyka w życiu publicznym
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Stefan Konstańczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Studenci na zajęciach zostaną zapoznani z problematykę z zakresu historii i teoretycznych podstaw bioetyki. Na zadęciach poszczególne problemy zostaną omówione na przykładach praktycznego zastosowania wiedzy bioetycznej w praktyce medycznej i naukowej. Studenci w ramach zajęć będą doskonalić swoje kompetencje w zakresie posługiwania się terminologią etyczną, bioetyczną oraz medyczną w zakresie umożliwiających samodzielną rozwiązywanie współczesnych problemów bioetycznych.

Wymagania wstępne

Studenci powinni dysponować elementarną wiedzę z zakresu filozofii i etyki, historii kultury oraz filozofii nauk.

Zakres tematyczny

Narodziny bioetyki jako samodzielnej dyscypliny naukowej. Problem – ile zwierzęcia w człowieku? Filozofia praw zwierząt a filozofia człowieka. Pomiędzy instrumentalnym a podmiotowym traktowaniem człowieka - ochrona praw jednostki w medycynie i w życiu społecznym. Międzynarodowe konwencje i krajowe prawodawstwo bioetyczne. Dylematy współczesnej bioetyki – sprawiedliwy dostęp do usług i środków medycznych, problem określenia momentu początku życia człowieka, przerywanie ciąży, badania na embrionach i komórkach macierzystych, eksperymenty medyczne, transplantacje, „usprawnianie” człowieka i medycyna reprodukcyjna, definicja śmierci i określenia momentu przerwania interwencji medycznej, opieka terminalna i opieka paliatywna, autodestrukcja i samobójstwo, eutanazja, kara śmierci. Przyszłość gatunku ludzkiego - epoka postludzka.

Metody kształcenia

Dyskusja, referat, prezentacja multimedialna, praca z tekstem.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Każdy student na ćwiczeniach będzie samodzielnie referował wybrany przez siebie problem bioetyczny – przedstawiając jego historię, stan współczesny oraz perspektywy jego rozstrzygnięcia w przyszłości.  Warunkiem uzyskania zaliczenia jest pozytywna ocena przygotowanego referatu  (50%), aktywności na zajęciach oraz systematyczne uczestnictwo w zajęciach (25 %) oraz uzyskanie pozytywnej oceny z kolokwium zaliczeniowego (25%).

Literatura podstawowa

  1. T.L. Beauchamp, J.F. Childress, Zasady etyki medycznej, przeł. W. Jacórzyński, Warszawa 1996.
  2. J. Hołówka, Etyka w działaniu, Warszawa 2002.
  3. S. Konstańczak, Etyka pielęgniarska, Warszawa 2010.
  4. J. Kwapiszewski, Bioetyka - remedium na patologie i kryzysy w społeczeństwie informacyjnym, Słupsk 2005.
  5. T.A. Shanon, An Introduction to Bioethics, Mahwah 1997.
  6. T. Ślipko, Bioetyka, Kraków 2012.

Literatura uzupełniająca

1.      Granice ingerencji w naturę, pod red. B. Chyrowicz, Towarzystwo Naukowe KUL, Lublin 2001.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 21-04-2022 11:12)