SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Seminarium monograficzne: Filozofia praktyczna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Seminarium monograficzne: Filozofia praktyczna
Kod przedmiotu 08.1-WH-FD-SM2-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Stefan Konstańczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z genezą rozdziału filozofii na praktyczną i teoretyczną oraz implikacjami tego podziału dla historii kultury i nauki. Analiza historycznych stanowisk dotyczących przedmiotu filozofii praktycznej z perspektywy współczesności. 

Wymagania wstępne

Podstawy wiedzy z zakresu historii filozofi na poziomie licencjatu.oraz historii kultury na poziomie szkoły średniej.

Zakres tematyczny

1. Ewolucja przedmiotu filozofii od fazy przednaukowej do naukowej. 

2. Arystoteles. Podział filozofii na praktyczną i teoretyczną. 

3. Nauki szczegółowe a filozofia. Zmierzch filozofii jako królowej nauk. Filozofia spekulatywna a empiryzm w filozofii. 

4. Pozytywistyczne projekty filozofii praktycznej. 

5. Współczesne dyskusje o filozofii praktycznej.

6-7. Filozofia moralności. Sopory o źródła moralności. Etyka jako nauka pierwsza. 

8-9. Filozofia polityki. Społeczeństwo jako przedmiot refleksji filozoficznej. Filozofia dziejów.

10-11. Filozofia ekonomii. Filozofia pieniądza.

12-13. Retoryka. Filozofia języka. Dyskurs naukowy.

14. Obowiązek dbałości o przyszłe pokolenia. Przyszłość gatunku ludzkiego.

15. Kolokwium zaliczeniowe.

 

 

Metody kształcenia

seminarium, dyskusja, referat, prezentacja multimedialna, praca z tekstem

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest systematyczne uczestnictwo w zajęciach, w tym aktywny udział studentów w ich przygotowaniu (50%) oraz wynik kolokwium zaliczeniowego(50%).

Literatura podstawowa

  1. Arystoteles, Dzieła wszystkie, t. 5, PWN, Warszawa 1996 oraz t. 6, Warszawa 2001, 
  2. M. Gorazda, Filozofia ekonomii, Copernicus Center Press, Kraków 2013.
  3. J. Hołówka, Etyka w działaniu, Wyd. Prószyński i S-ka, Warszawa 2002
  4. M. Mylik, Filozofia praktyczna, Warszawa 2014.
  5. A. Niemczuk. Filozofia praktyczna. Studia i szkice, Wyd. UMCS, Lublin 2016.

Literatura uzupełniająca

1. B. Markiewicz, "Myśleć skutecznie", czyli o polskiej filozofii praktycznej, [w:] O filozofii praktycznej, Wyd. UW, Warszaw 1993.

2. G. Simmel, Filozofia pieniądza, Wyd. Aletheia, Warszawa 2012.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 21-04-2022 11:12)