SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język obcy nowożytny - język niemiecki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język obcy nowożytny - język niemiecki
Kod przedmiotu 09.0-WH-WP-JONN1-S16
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
  • dr Bogumiła Husak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Doskonalenie umiejętności rozumienia języka standardowego z poszerzoną terminologią nauk humanistycznych i społecznych. Zakres słownictwa umożliwiający komunikację w obcojęzycznym środowisku zawodowym. Przygotowanie studentów do korzystania z obcojęzycznych materiałów źródłowych i literatury fachowej związanej z kierunkiem studiów i zdobywaną specjalnością zawodową.

Wymagania wstępne

Znajomość języka niemieckiego na poziomie B2 według skali Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego

Zakres tematyczny

Student poszerza posiadane sprawności językowe z zakresu języka niemieckiego na poziomie B2 do B2+ : mówienie, pisanie, rozumienie tekstu czytanego i słuchanego w obszarze tekstów specjalistycznych. Ponadto student uczy się robienia skutecznych notatek z wykładu akademickiego oraz rozumienia tekstów źródłowych i tworzenia krótkich tekstów specjalistycznych w języku niemieckim. Celem zajęć jest również kształtowanie umiejętności sprawnego posługiwania się językiem obcym przez studenta, w szczególności komunikacji w sytuacjach codziennych oraz przede wszystkim w sytuacjach zawodowych.  

Metody kształcenia

 Praca indywidualna łączona jest z pracą zespołową w ramach realizowanego projektu grupowego; praca z tekstami źródłowym, prasowymi i internetowymi; dyskusja, wywiad, praca w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest aktywne uczestnictwo w zajęciach, wykonanie wszystkich zadań lub projektów określonych przez prowadzącego na poziomie B2+. 

Literatura podstawowa

  1. Becker, N./ Braunert, J.: Alltag und Beruf &Co. Hueber Verlag, Ismaning 2010.
  2. Betz, J./Billina, A.: Deutsch üben. Hören &Sprechen B2. Hueber Verlag,  München 2017.
  3. Billina, A.: Deutsch üben. Lesen &Schreiben B2​​​​​​​. Hueber Verlag,  München 2018.
  4. Koithan, U./ Schmitz, H.: Aspekte Mittelstufe Deutsch, Langenscheidt 2007.
  5. Sander, I./ Braun, B.: DaF kompakt, Ernst Klett Sprachen, Stuttgart 2011.

 

Literatura uzupełniająca

Wybrane materiały z internetu i fragmenty oryginalnej literatury niemieckojęzycznej.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr Bogumiła Husak (ostatnia modyfikacja: 03-05-2022 10:00)