SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru A4: Socjologia moralności - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru A4: Socjologia moralności
Kod przedmiotu 08.1-WH-FD-PSM
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • prof. dr hab. Stefan Konstańczak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z przedmiotem i metodologią badań socjologii moralności. Sfera moralna zostanie przedstawiona jako struktura dynamiczna, podlegająca ewolucji wraz z kulturą lokalną i globalną. Studenci w trakcie zajęć nabywają również kompetencji w zakresie wyjaśniania genezy problemów moralnych dezintegrujących życie społeczne

Wymagania wstępne

Studenci powinni znać podstawy wiedzy z zakresu historii filozofii a także z podstaw socjologii i historii kultury.

Zakres tematyczny

1. Moralność jako przedmiot badań społecznych. Miejsce socjologii moralności w etyce. 2. Biologiczne i społeczne determinanty moralności. 3. Autonomia i heteronomia moralna. Etyka niezależna a etyka religijna.. 4. Historia i metodologia badań socjologicznych nad moralnością. 5. Determinanty moralności grup społecznych: demograficzny, ekonomiczny i stratygrafia społeczna.. 6. Funkcjonowanie norm i wartości w życiu społecznym. 7. Kultura i ład moralny. Regres i postęp moralny w społeczeństwie. 8-9. Pojęcie etosu. Etosy wybranych grup społecznych (rycerski, lekarski, mieszczański, etos pracy). 10. Regulacyjny charakter moralności w społeczeństwie. 11. Patologie moralne. 12. Zderzenie cywilizacji.. Przemiany moralności w świecie współczesnym. 13. Międzypokolenioiwa transmisja moralności. Internalizacja wartości. 14. Etyka dla przyszłości. "Koniec historii", transhumanizm i epoka postudzka. 15. Kolokwium zaliczeniowe

Metody kształcenia

symulacja, metoda projektu, metoda przypadków, dyskusja panelowa

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem dopuszczenia do kolokwium jest systematyczne uczestnictwo w zajęciach oraz złożenie pracy pisemnej dotyczącej analizy wybranego problemu moralnego. Ocena końcowa jest wystawiana  na podstawie wypadkowej ocen z kolokwium oraz z pracy pisemnej

Literatura podstawowa

  1. Z. Bauman, Etyka ponowoczesna, Aletheia, Warszawa 2012.
  2. K. Kiciński, Socjologia moralności,: Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1984
  3. S. Konstańczak, Internalizacja wartości moralnych, WSP, Słupsk 2001.
  4. J. Mariański, Socjologia moralności,: Wydawnictwo KUL,  Lublin 2006.
  5. M. Ossowska, Socjologia moralności. Zarys zagadnień, PWN, Warszawa 1985.

Literatura uzupełniająca

1.      K. Kiciński, Orientacje moralne. Próba typologii, Uniwersytet Warszawski, Warszawa 1998.

2.     F. Znaniecki, Ludzie teraźniejsi a cywilizacja przyszłości, PWN, Warszawa 1974.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 21-04-2022 11:12)