SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru B4: Polemiki filozoficzne XX-lecia międzywojennego - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru B4: Polemiki filozoficzne XX-lecia międzywojennego
Kod przedmiotu 08.1-WH-FD-PPFM
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Joanna Zegzuła - Nowak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wprowadzenie  w problematykę najważniejszych polemik filozoficznych polskiego środowiska filozoficznego, które toczyły się w okresie XX-lecia międzywojennego. Prezentacja ich kontekstu i tła kulturowego, intelektualnego i naukowego oraz wpływu na rodzimą filozofię współczesną.

Wymagania wstępne

Znajomość podstawowych zagadnień i pojęć z zakresu filozofii i etyki.

 

Zakres tematyczny

Polemiki filozoficzne XX-lecia międzywojennego pomiędzy reprezentantami szkoły lwowsko-warszawskiej a Henrykiem Elzenbergiem z zakresu ontologii, epistemologii, estetyki, historii filozofii, metodologii filozoficznej (m.in. spór o rozumienie i sposób uprawiania filozofii z Janem Łukasiewiczem, spór wokół koncepcji etyki niezależnej T. Kotarbińskiego, spór o rozumienie kategorii ekspresji estetycznej ze S. Ossowskim, problem kategorii piękna w dyskusji z W. Tatarkiewiczem, pytanie o warsztat pracy historyka filozofii). Spór o wartości estetyczne (stanowiska: W. Tatarkiewicza, S. Ossowskiego, H. Elzenberga, R. Ingardena, M. Wallisa).

Metody kształcenia

Praca z materiałami źródłowymi (zarówno z tekstami publikowanymi jak i skanami rękopiśmiennymi), dyskusja, praca w grupach;

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Praca pisemna, aktywność na zajęciach

Literatura podstawowa

1. J. Woleński, Szkoła Lwowsko-Warszawska w polemikach, Wyd. Nauk. Scholar, Warszawa 1997;

2.  J. Woleński, Filozoficzna szkoła lwowsko-warszawska, PWN, Warszawa 1985;

3. W. Tyburski, Elzenberg, Wiedza Powszechna, Warszawa 2006;

4.               Studia z dziejów estetyki polskiej 1918-1939, red. S. Krzemień-Ojak, W. Kalinowski, PWN, Warszawa 1975;

 

Literatura uzupełniająca

1. W. Mackiewicz, Szkoły i orientacje filozoficzne. Kontynuatorzy szkoły lwowsko-warszawskiej, filozofia nauki, filozofia naukowa, filozofia analityczna, [w:] tenże, Ludzie i idee. Polska filozofia najnowsza, Wyd. Witmark, Warszawa 2003;

2. J. Łukasiewicz., O metodę w filozofii; „Przegląd Filozoficzny” 1928, R. 31, nr 1-2;

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Joanna Zegzuła - Nowak (ostatnia modyfikacja: 04-05-2022 15:52)