SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru B3: Filozofia znaku - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru B3: Filozofia znaku
Kod przedmiotu 08.1--FilozD-FZ-S22
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Jacek Uglik, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Poznanie głównych orientacji teoretycznych w badaniach znaków oraz specyficznych dla nich metod analizy.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Znak – ujęcia dualne i triadyczne

Sens, konotacja, intensja

Teorie znaczenia

Symbole, sygnały, wskaźniki, znaki ikoniczne

Metody kształcenia

Wykład, prezentacja, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Referat z prezentacją multimedialną na wybrany i zaakceptowany temat.

Literatura podstawowa

M. Bense, Świat przez pryzmat znaku, Warszawa 1980.

U. Eco, Teoria semiotyki, Kraków 2009.

J. Simon, Filozofia znaku, Warszawa 2004.

Literatura uzupełniająca

G. Abel, Świat jako znak i interpretacja, Warszawa 2014.

A. Frutiger, Człowiek i jego znaki, Warszawa 2003.

H. Lenk, Filozofia pragmatycznego interpretacjonizmu, Warszawa 1995.

Ch. S. Peirce, Wybór pism semiotycznych, Warszawa 1997.

Uwagi

Zajęcia poprowadzi dr Jarosław Boruszewski.


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 05-05-2022 23:26)