SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Psychologia moralności - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Psychologia moralności
Kod przedmiotu 05.8--FilozD-PM-S22
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Joanna Dudek, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wskazanie przydatności wiedzy z zakresu psychologii moralności dotyczącej koncepcji natury ludzkiej, motywów i intencji działania moralnego, osobowości, woli, tożsamości, uczuć moralnych, samorealizacji w zakresie relacji z innymi.

Wymagania wstępne

Brak.

Zakres tematyczny

Filozoficzne, psychologiczne i religijne koncepcje natury człowieka. Egoizm, hedonizm, altruizm, instynkty społeczne, samorealizacja a tożsamość i wola. Intencje, motywy, sumienie. 

Metody kształcenia

Analiza wybranych tekstów filozoficznych, dyskusja, praca z tekstem, praca w grupach, prezentacje.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie kolokwium.

Literatura podstawowa

1. M. Ossowska, Motywy postępowania. Z zagadnień psychologii moralności, Warszawa 2002.

2. J. Górnicka-Kalinowska, Tożsamość, wola, działania moralne, Warszawa 2012.

3. A. Maslow, Motywacja i osobowość, Warszawa 2013.

4. P.O. Żylicz, Psychologia moralności. Wybrane zagadnienia, Warszawa 2010. 

Literatura uzupełniająca

1. D. Doliński, T. Grzyb, Posłuszni. O uległości wobec autorytetu w 50 lat po eksperymencie Milgrama, Sopot 2017. 

2. J. Strelau, Psychologia. Podręcznik akademicki, t.1. Podstawy psychologii, Gdańsk 2000.

3. J. Haidt, Prawy umysł, przekł. A. Nowak-Młynikowska, Sopot 2014.

4. L. Stevenson, D.L. Haberman, Dziesięć koncepcji natury ludzkiej, przekł. U. Wieczorek, Wrocław 2001. 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Joanna Dudek, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 04-05-2022 14:30)