SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Proseminarium - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Proseminarium
Kod przedmiotu 09.0-WH-FiPlP-PRO-S-S14_gen1A75I
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Tomasz Ratajczak, prof. UZ
 • dr Joanna Wawryk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Seminarium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zasadniczym celem przedmiotu jest wdrożenie studentów do samodzielnej pracy badawczej.

Wymagania wstępne

Podstawowe informacje w zakresie formatowania dokumentu.

Zakres tematyczny

I. Merytoryczne aspekty pracy:

 1. określenie obszaru badawczego / przedmiotu badań i sformułowanie tematu pracy;
 2. formułowanie celu badań, problemów badawczych, tez, hipotez, planowanego postępowania badawczego;
 3. metodologia i terminologia;
 4. dobór materiału, literatury podmiotowej i przedmiotowej;
 5. plan / konspekt pracy;
 6. opracowanie / omówienie / analiza i interpretacja materiału badawczego zgodnie z wybraną metodologią;
 7. formułowanie wniosków.

II. Wymogi formalne i edytorskie:

 1. struktura pracy (strona tytułowa, spis treści, wstęp/wprowadzenie, podział na rozdziały – ich właściwa kolejność, zakończenie, bibliografia, ew. materiały pomocnicze);
 2. kompozycja strony tytułowej i tekstu głównego oraz materiałów uzupełniających;
 3. poprawność językowa, styl naukowy;
 4. opanowanie techniki pisania pracy – aparat naukowy (m.in. zapis cytatów, przypisów, bibliografii).

Metody kształcenia

Dyskusja, metaplan, burza mózgów, metoda problemowa.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywny udział w zajęciach oraz przygotowanie pracy proseminaryjnej napisanej zgodnie z indywidualnymi ustaleniami, z zachowaniem zasad redagowania tekstu naukowego.

Literatura podstawowa

Literatura ustalana zgodnie z tematem pracy proseminaryjnej.

Literatura uzupełniająca

Eco U., Jak napisać pracę dyplomową Poradnik dla humanistów, Warszawa 2007.

Kozłowski H., Praktyczny sposób pisania prac dyplomowych z wykorzystaniem programu komputerowego i Internetu, Warszawa 2009.

Oliver P., Jak pisać prace uniwersyteckie. Poradnik dla studentów, Kraków 2000.

Wolański A., Edycja tekstów. Praktyczny poradnik: książka, prasa, www, Warszawa 2008.

Uwagi

Znormalizowany wydruk komputerowy pacy proseminaryjnej: czcionka Times New Roman w rozmiarze 12o, odległość między wierszami półtora, marginesy zgodne ze standardowym ustawieniem edytora tekstu (2,5 cm dookoła strony), objętość ok. 15-20 stron.


Zmodyfikowane przez dr Joanna Wawryk (ostatnia modyfikacja: 02-05-2022 09:38)