SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

PDW: Baśń w literaturze - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu PDW: Baśń w literaturze
Kod przedmiotu 08.9-WH-FiPlP-BwL-Ć-S15_pNadGenH4F4D
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Joanna Wawryk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest:

 • opanowanie podstawowej wiedzy z zakresu współczesnych badań nad baśnią w literaturze i kulturze;
 • ukazanie – na przykładach z różnogatunkowej literatury dla dzieci, młodzieży i dorosłych – roli baśni jako ważnego kodu kulturowego, przekazywanego przez pokolenia i jednocześnie ulegającego modyfikacjom w procesie historycznoliterackim; 
 • kształtowanie umiejętności rozpoznawania i interpretowania baśni i baśniowości we współczesnych tekstach kultury.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza dotycząca baśni jako gatunku literackiego.

Zakres tematyczny

 1. Ustalenia terminologiczne: baśń ludowa, baśń literacka, baśń tradycyjna i baśń postmodernistyczna.
 2. Przegląd współcześnie stosowanych koncepcji metodologicznych badania baśni.
 3. Baśń jako gatunek i baśń jako konwencja.
 4. Baśniowy kanon (m.in. baśnie Ch. Perraulta, braci Grimm. H.Ch. Andersena).
 5. Baśń rozpatrywana w kontekście adresata.
 6. Wykorzystanie bajkosfery (wątki, postacie, motywy itd.) w literaturze fantasy, np. w utworach J.K. Rowling.
 7. Współczesne metamorfozy baśni i intertekstualna gra z tradycją literacką w najnowszych tekstach kultury (retelling i reinterpretacje), na przykładzie opowiadań A. Carter, R. Riggsa, M. Cunninghama.
 8. Walory aksjologiczne, poznawcze i estetyczne baśni.

Tematyka zajęć jest realizowana w oparciu o wybrane teksty – zarówno spełniające kryteria gatunkowe baśni, należące do baśniowego kanonu, jak i utwory literackie wykorzystujące elementy konwencji baśniowej.

Metody kształcenia

Tradycyjna metoda problemowa, dyskusja, praca z tekstem.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Przygotowanie do zajęć, aktywny w nich udział, przygotowanie pracy pisemnej.

Literatura podstawowa

Szczegółowa lista utworów, które będą omawiane na zajęciach, jest podawana na początku kursu.

Literatura przedmiotowa:

 • Kostecka W., Baśń postmodernistyczna: przeobrażenia gatunku, Warszawa 2014.
 • Skowera M., Postmodernistyczny retelling baśni – garść uwag terminologicznych, „Creatio Fantastica" 2016, 2 nr (53), s. 41-56.
 • Wróblewska V., Przemiany gatunkowe polskiej baśni literackiej XIX i XX wieku, Toruń 2003.

 

Literatura uzupełniająca

Według potrzeb.

Uwagi

Jest to przedmiot opcjonalny, wybierany z oferty przedmiotów do wyboru Instytutu Filologii Polskiej; przedmiot zostanie uruchomiony w zależności od potrzeb i zainteresowania w danym semestrze studiów (na podstawie deklaracji studentów/elektronicznego wyboru przedmiotów).


Zmodyfikowane przez dr Joanna Wawryk (ostatnia modyfikacja: 02-05-2022 09:21)