SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Historia literatury polskiej: literatura staropolska i oświecenia - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Historia literatury polskiej: literatura staropolska i oświecenia
Kod przedmiotu 09.2-WH-FP-HLP-1/5-K-S14_pNadGenCL08U
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 7
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ
  • dr Krystian Saja
  • dr hab. Radosław Sztyber, prof. UZ
  • dr Katarzyna Grabias - Banaszewska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 60 4 - - Zaliczenie 
Wykład 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Poznanie przez studenta specyficznych właściwości literatury staropolskiej i polskiego oświecenia, a w szczególności uzyskanie wiedzy o repartycji genologicznej, tematycznej, formalnej i odbiorczej tekstów literatury i kultury staropolskiej i polskiego oświecenia. Nabycie umiejętności stosowania wiedzy w praktyce badawczej na poziomie podstawowym.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

  1. Źródła kultury polskiej (X-XI w.).
  2. Kształtowanie się kultury staropolskiej i wpływów obcych – łacińskich, czeskich, niemieckich, ruskich.
  3. Początki literatury dotyczącej Polski – w języku łacińskim.
  4. Literatura polska w wiekach XII – XV.
  5. Literatura i kultura polska pod wpływami europejskimi – włoskimi i francuskimi – wieki XVI-XVII.
  6. Nowy model literatury i kultury, czasy oświecenia – wieki XVIII i XIX (do roku 1830).

Metody kształcenia

Wykład: wykład informacyjny, analityczny, syntetyczny, konwersatoryjny, problemowy; ćwiczenia: dyskusja, rozmowa nauczająca, metoda problemowa, praca z tekstem źródłowym.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zdanie egzaminu końcowego; konwersatorium: zaliczenie kolokwiów i sprawdzianów.

Literatura podstawowa

Średniowieczna pieśń religijna polska, oprac. M. Korolko, Wrocław 1980, BN I/65

Średniowieczna proza polska, oprac. S. Vrtel-Wierczyński, Wrocław 1959, BN I/68

By czas nie zaćmił i niepamięć. Wybór kronik średniowiecznych, oprac. A. Jelicz, Warszawa 1975

Toć jest dziwne a nowe. Antologia literatury polskiego średniowiecza, oprac. A. Jelicz, Warszawa 1987

Bogurodzica, oprac. J. Woronczak, wstęp językoznawczy E. Ostrowska, oprac. muzykologiczne H. Feicht, Wrocław 1962, BPP

Polskie wierszowane legendy średniowieczne, wyd. i oprac. S. Vrtel-Wierczyński, W. Kuraszkiewicz, Wrocław 1962, BPP

Michałowska T., Średniowiecze, Warszawa 1995

„Śmierci z Mistrzem dwojakie gadania…” Nieznany drukowany przekaz „Rozmowy Mistrza Polikarpa ze Śmiercią” z 1542 r., wyd. W. Wydra, Poznań 2018

Wydra W., Polskie pieśni średniowieczne. Studia o tekstach, Warszawa 2003 („Studia Staropolskie. Series Nova”, t. IV [LX])

Anonim tzw. Gall, Kronika polska, przełożył R. Grodecki, oprac. M. Plezia, Wrocław 1982, BN I/59

Kochanowski J., Sobie śpiewam a Muzom... Antologia, wybór K. Żukowska, Warszawa 1980

Antologia literatury sowizdrzalskiej XVI i XVII wieku, oprac. S. Grzeszczuk, Kraków 1985, BN I/186 (tu: Albertus z wojny)

Poetyka okresu renesansu. Antologia, wybór, wstęp i opracowanie E. Sarnowska-Temeriusz, Kraków 1982, BN II/205 (do wyboru teksty dwóch autorów)

Pelc J., „Treny” Jana Kochanowskiego, Warszawa 1969

Karpiński A., Staropolska poezja ideałów ziemiańskich. Próba przekroju, Studia Staropolskie XLIX, Wrocław 1983

Ziomek J., Renesans, Warszawa 1976 (lub późniejsze wydanie)

Antologia jarmarcznego romansu rycerskiego, oprac. J. Ługowska i T. Żabski, Wrocław 1992 (tu: Piękna Meluzyna. Cudowna historia o morskiej pannie i jej walecznym potomstwie)

Teatr polskiego renesansu. Antologia, oprac. J. Lewański, Warszawa 1988 (tu: Łukasz Górnicki, Troas; Piotr Ciekliński, Potrójny z Plauta)

Kubiak Z., Medytacje Janicjusza, Warszawa 1993

Modrzewski A.F., Wybór pism, oprac. Ł. Kurdybacha, Warszawa 1953

Rej M., Pisma wierszem, oprac. J. Krzyżanowski, Wrocław 1954, BN I/151

Rej M., Żywot człowieka poczciwego, oprac. J. Krzyżanowski, Wrocław 1956, BN I/152

Kochanowski J., Pieśni, oprac. L. Szczerbicka-Ślęk, Wrocław 1970, BN I/100

Kochanowski J., Fraszki, oprac. J. Pelc, Wrocław 1957, BN I/163

Kochanowski J., Treny, oprac. J. Pelc, Wrocław 1972, BN I/1

Sęp-Szarzyński M., Rytmy abo wiersze polskie, oprac. J. Krzyżanowski, Wrocław 1973, BN I/118

Błoński J., Mikołaj Sęp-Szarzyński a początki polskiego baroku, Kraków 1967

Górnicki Ł., Dworzanin, oprac. R. Pollak, Wrocław 1954, BN I/109

Ekes J., Złota demokracja, Warszawa 1987

Skarga P., Kazania sejmowe, oprac. J. Tazbir i M. Korolko, Wrocław 1972, BN I/70

Szymonowic S., Sielanki i pozostałe wiersze polskie, oprac. J. Pelc, Wrocław 1964, BN I/182

Pisarze polskiego oświecenia, pod red. T. Kostkiewiczowej i Z. Golińskiego, t. I – III, Warszawa 1992 – 1996

Klimowicz M., Oświecenie, Warszawa 1980 (lub inne wydanie)

Oświeceni o literaturze, oprac. T. Kostkiewiczowa i Z. Goliński, Warszawa 1995 (wybór)

Krasicki I., Dzieła wybrane,  t. I – II, oprac. Z. Goliński, Warszawa 1989

(tu: Satyry, Bajki, Monachomachia, Myszeidos, Mikołaja Doświadczyńskiego przypadki, Pan Podstoli, Powieści wschodnie)

Karpiński F., Poezje, oprac. T. Chachulski, Wrocław 1997

Brodziński K., Wiersze wybrane, oprac. P. Hertz, Warszawa 1966

Koźmian K., Ziemiaństwo polskie, oprac. P. Żbikowski, Kraków 2001

Czartoryski J., Bard Polski, [w:] idem, Poematy i wiersze, oprac. S. Kufel, Zielona Góra 2003

Szymanowski J., Poezje, oprac. S. Kufel, Warszawa 2018

Żbikowski P., Klasycyzm postanisławowski, Warszawa 1984

Przybylski, R.  Klasycyzm i sentymentalizm po trzecim rozbiorze (1795-1830), [w:] Witkowska, R. Przybylski, Romantyzm, Warszawa 1997

Trembecki S., Sofiówka, [w:] tenże, Pisma wszystkie, oprac. J. Kott, t. II, Warszawa 1953

Polska tragedia neoklasycystyczna, wybór i oprac. D. Ratajczak, Wrocław 1988

Libera Z., Poezja polska XVIII w., Warszawa 1983

Libera Z., Poezja polska 1800 – 1830, Warszawa 1984

Świat poprawiać – zuchwałe rzemiosło. Antologia, oprac. T. Kostkiewiczowa i Goliński Z., Warszawa 1991

Człowiek oświecenia, red. M. Vovelle, tłum. zbior., Warszawa 2001

Kufel S., Polski projekt. Oświecenie w I Rzeczypospolitej, Warszawa 2021

Pokrzywniak J. T., Wstęp, [do:] I. Krasicki, Satyry i listy, wstęp J. T. Pokrzywniak, oprac. Z. Goliński, Wrocław 1988

Maćkowiak K., Słownik a poezja. Z zagadnień świadomości leksykalnostylistycznej polskiego oświecenia, Zielona Góra 2001, s. 15-38

Kostkiewiczowa T., Klasycyzm, sentymentalizm, rokoko, Warszawa 1979

Niemcewicz J. U., Pamiętniki czasów moich, t. I, Warszawa 1957

Wirtemberska M., Malwina czyli domyślność serca, Kraków 2001

Krajewski M., Podolanka, Kraków 2002

Woronicz J. P., Pisma wybrane, oprac. M. Nesteruk, Z. Rejman, Wrocław 2002, BN I/299

Węgierski T. K., Wiersze wybrane, Kraków 2002

Kniaźnin F. D., Wiersze wybrane, oprac. A. K. Guzek, Warszawa 1981

Potocki J., Rękopis znaleziony w Saragossie, tłum. S. Chojecki, oprac. L. Kukulski, t. I – II, Warszawa 1976

Outram D., Panorama Oświecenia, Warszawa 2008

Himmelfarb G., Drogi do nowoczesności. Brytyjskie, francuskie i amerykańskie Oświecenia, Warszawa 2018

Oświecenie nieoświecone. Człowiek, natura i magia, red. D. Kowalewska, A. Roćko, F. Wolański, Warszawa 2018

Konopczyński W., Polscy pisarze polityczni XVIII wieku, Kraków 2012

Smoleński W., Przewrót umysłowy w Polsce wieku XVIII. Studia historyczne, Warszawa 1923

Butterwick R., Polska rewolucja a Kościół katolicki 1788 - 1792, Kraków 2019

Literatura uzupełniająca

Uzupełniana w zależności od potrzeb i decyzji osoby prowadzącej:

Gruchała J., Andrzeja Morsztyna gry z czytelnikiem (o pewnym typie wiersza enumeracyjnego), „Teksty Drugie” 1997, z. 4, s. 29-40

Opec B., Żywot Pana Jezu Krysta [1522], wyd. W. Wydra, R. Wójcik, wstęp K. Krzak-Weiss, W. Wydra, R. Wójcik, Poznań 2014

Kozak P., Wychować Boga. Estetyka antropologiczna Alexandra Gottlieba Baumgartena na tle myśli niemieckiej pierwszej połowy XVIII wieku, Warszawa 2013

Wolff L., Wynalezienie Europy Wschodniej. Mapa cywilizacji w dobie Oświecenia, przeł. T. Bieroń, Kraków 2020

Brague R., Królestwo człowieka. Geneza i klęska projektu nowożytnego, przeł. W. Dłuski, Warszawa 2020

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Sławomir Kufel, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 11-05-2022 10:03)