SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru: Komizm językowy dawniej i dziś - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru: Komizm językowy dawniej i dziś
Kod przedmiotu 09.0-WH-FiPlP-FP-A-Ć-S12_pNadGen9ICVI
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Dorota Szagun
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem zajęć jest zapoznanie studentów z różnymi formami komizmu językowego w polszczyźnie historycznej i współcześnie. Zajęcia oparte są na analizie językowej
i rozpoznawaniu mechanizmów komizmu językowego. Student rozpoznaje formy żartu słownego zamierzonego lub przypadkowego wynikającego z wieloznaczności lub homonimii; gier słownych, środków językowo-stylistycznych czy efektów żartobliwych wynikających z kompozycji tekstu. Student uczy się rozpoznawać mechanizmy komizmu językowego i podejmuje samodzielne próby tworzenia tego typu tekstów.

Wymagania wstępne

Podstawy wiedzy o języku na poziomie szkoły średniej.

Zakres tematyczny

 1. Językowe mechanizmy komizmu (swoiście językowe wynikające z użytych środków językowych, stylistycznych, kompozycyjnych i mechanizmów ogólnokomicznych).
 2. Funkcje komizmu językowego.
 3. Charakterystyczne typy/ gatunki tekstów o funkcji komicznej.
 4. Komizm językowy niezamierzony – fortunność i niefortunność wypowiedzi.
 5. Piśmiennictwo dawne a komizm językowy, ponadczasowość zabiegów językowych o funkcji komicznej.
 6. Udział stereotypu w komizmie.
 7. Komizm w reklamie (metafora, frazeologizm, gry językowe w sloganie reklamowym).
 8. Formy satyryczne.
 9. Komizm w polityce (ludyczność i manipulacja).
 10. Czarny humor (tabu)
 11. Komizm w czasie wojny (funkcja katarktyczna).
 12. Absurdy PRL-u (groteska, ironia).
 13. Formy kabaretowe.
 14. Komizm staropolski (koncept).
 15. Formy komiczne w funkcji porządkowania wiedzy o świecie. 

Metody kształcenia

prezentacja, studium przypadku, dyskusja, ćwiczenia z tekstem

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Podstawą zaliczenia przedmiotu jest aktywny udział w zajęciach, pozytywne zaliczenie zadań cząstkowych i  prezentacji/pracy pisemnej.

Literatura podstawowa

Adamczuk E., Komunikowanie się przez humor, Lublin 1993.

Bartoszewicz K., Księgi humoru polskiego, Petersburg  1897;

Bralczyk J., O języku propagandy i polityki, Warszawa 2007.

Buttler D., Polski dowcip językowy, wyd. PWN, Warszawa 1974.

Gajda S., Brzozowska D. (red.), Świat humoru, Opole 2000.

Gołaszewska M., Śmieszność i komizm, Wrocław 1987.

Kmiecik S., Wolne Żarty! Humor i polityka, czyli rzecz o polskim dowcipie politycznym, Warszawa 1998.

Komizm historyczny, red. T. Korpysz, A. Krasowska, Warszawa 2016.

Komizm historyczny II, red. T. Korpysz, A. Krasowska, Warszawa 2018.

Kucharski A., To nie jest śmieszne – humor w komunikacji językowej, w: W. J. Maliszewski (red.), Komunikowanie społeczne w edukacji, Toruń 2006.

Stachurski E., Dowcipy językowe z dawnych czasów, Kraków 2011.

Świat humoru, red. S. Gajda, D. Brzozowska, Opole 2000.

Załęski G. (zebr. i oprac.), Satyra w konspiracji 1939-1944, Warszawa 1958.

Literatura uzupełniająca

Brzozowska D., Uczucia w dowcipach, „Język a Kultura”, t. 14, Wrocław 2000, s. 79-115.

Garczyński S., Śmiechu naszego powszedniego, Warszawa 1981.

Orłowski A. (red. ), Encyklopedia humoru i satyry polskiej, Warszawa 1914.

Uwagi

Jest to przedmiot opcjonalny, wybierany z oferty przedmiotów do wyboru Instytutu Filologii Polskiej; przedmiot zostanie uruchomiony w zależności od potrzeb i zainteresowania w danym semestrze studiów (na podstawie deklaracji studentów/elektronicznego wyboru przedmiotów).


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 11-05-2022 14:11)