SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Podstawy retoryki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Podstawy retoryki
Kod przedmiotu 15.0-WH-FiPlP-WH-FPP-RET-S19
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Iwona Pałucka-Czerniak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Student prezentuje i wykorzystuje podstawową wiedzę z zakresu teorii i historii retoryki, ćwiczy umiejętność wygłaszania mów o charakterze perswazyjnym. Współpracuje w grupie.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza o języku polskim i polskiej kulturze, w tym na temat argumentacji, typów mów (okolicznościowych, doradczych i sądowych) oraz środków stylistycznych, takich jak metafora, porównanie, apostrofa, powtórzenie, anafora, hiperbola, epitet.

Zakres tematyczny

  1. Antyczne tradycje retoryczne (wybór).
  2. Retoryka w Polsce jako dziedzina praktyczna i nauka (wybór).
  3. Klasyczny podział mowy na części - inwencja, kompozycja, elokucja, pamięć i wygłoszenie.
  4. Struktura (kompozycja) przemówienia: konwencjonalne układy wypowiedzi a ich siła perswazyjna.
  5. Argumentacja w przekonywaniu i sporze (konsensus i agon).
  6. Argumenty rzeczowe i artystyczne (logiczne i emocjonalne).
  7. Środki elokucyjne (figury myśli, figury słów, tropy).
  8. Stosowność tematu, stylu i gatunku.
  9. Period retoryczny, sposoby opanowania tekstu.

Metody kształcenia

Heureza, referat, dyskusja, wypowiedź ustna, analiza tekstu, tworzenie tekstu, praca w grupach, prezentacja multimedialna.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywny udział w zajęciach (zwłaszcza ćwiczeniach praktycznych), sprawdzian z wiedzy, przygotowanie projektu końcowego – przemówienia na zadany temat i o określonym charakterze (mowa okolicznościowa, doradcza, sądowa). Na ocenę końcową składa się średnia arytmetyczna z ocen: ocena z projektu (35%), sprawdzianu (35%) i  ocena na podstawie średniej z ocen z aktywności (30%). 

Literatura podstawowa

Ćwiczenia z retoryki, red. M. Barłowska, A. Budzyńska-Daca, M. Załęska, Warszawa 2010.

Korolko M., Sztuka retoryki: przewodnik encyklopedyczny, Warszawa 1990.

Normy komunikacji: między retoryką a językiem, red. J. Partyka, Warszawa 2017 (wybór).

Ostasz L., O sztuce posługiwania się słowem, myślą, obrazem i skojarzeniem, Olsztyn 2018.

Rusinek M., Załazińska A., Jak się dogadać, czyli retoryka codzienna, Kraków 2018.

Ziomek J., Retoryka opisowa, Wrocław-Warszawa-Kraków 2000.

Literatura uzupełniająca

Borg J., Perswazja: sztuka wpływania na ludzi, Warszawa 2006.

Korolko M., Przekonuj i daj się przekonać: dialektyka, retoryka, erystyka z ćwiczeniami -  skrypt, Piotrków Trybunalski 2003.

Kumaniecki K.F., Cyceron i jego współcześni, Warszawa 1989.

Lichański J., Co to jest retoryka?, Kraków 1996.

Perelman Ch., Imperium retoryki: retoryka i argumentacja, Warszawa 2002.

Przybylska R., Przyczyna W. (red.), Retoryka dziś. Teoria i praktyka, Kraków 2001.

Res Rhetorica (https://resrhetorica.com), wybór. 

Rusinek M. Kłosińska K., Dobra zmiana. Czyli jak się rządzi światem za pomocą słów, Kraków 2019.

Schopenhauer A., Erystyka, czyli sztuka prowadzenia sporów, Warszawa 1993.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Iwona Pałucka-Czerniak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 26-04-2022 20:29)