SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Historia literatury polskiej: literatura po roku 1989 - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Historia literatury polskiej: literatura po roku 1989
Kod przedmiotu 09.2-WH-FiPlP-WH-FPP-HLP-D-S19
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 6
Liczba punktów ECTS do zdobycia 6
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. zw. dr hab. Anna Szóstak
 • dr Joanna Wawryk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 45 3 - - Egzamin

Cel przedmiotu

 1. Orientacja w najważniejszych kierunkach rozwoju literatury współczesnej po roku 1989, uzyskanie umiejętności hierarchizowania, systematyzowania i wartościowania zjawisk w jej obrębie.
 2. Poznanie tematyki i problematyki najważniejszych dzieł okresu.

Wymagania wstępne

Zaliczenie poprzedniego kursu z historii literatury polskiej.

Zakres tematyczny

Literatura ostatniej dekady XX i XXI wieku – najważniejsze zjawiska w dziedzinie poezji, prozy i dramatu, specyfika pokoleń literackich i przełomu roku 1989.

Tematy zajęć:

 1. Proza drugiego i trzeciego pokolenia po Holocauście (Zyta Rudzka, Ślicznotka doktora Josefa; Piotr Paziński, Ptasie ulice).
 2. Futurologia jako komentarz do rzeczywistości: Opowiadania bizarne Olgi Tokarczuk.
 3. Żywioł historii i refleksja o sensie istnienia w kryminalno-nostalgiczno-metafizycznej powieści Stefana Chwina Hanemann.
 4. Nowa formuła powieści kryminalnej (Zygmunt Miłoszewski, Ziarno prawdy).
 5. Groteskowo-zabawna wizja Polski współczesnej w Mieście utrapienia Jerzego Pilcha.
 6. Poezja pokolenia barbarzyńców (na wybranych tekstach, tu np.: M. Świetlicki, J. Podsiadło).
 7. Literatura „małych ojczyzn” (na wybranych tekstach, tu np. opowiadania P. Huellego).
 8. „Same fakty. Zero przymiotników”. „Męska” proza Andrzeja Stasiuka (na wybranych tekstach, tu np. Mury Hebronu).
 9. Panna Nikt Tomka Tryzny jako przykład powieści inicjacyjnej (o dojrzewaniu).
 10. Świat w soczewce mitu. O Prawieku i innych czasach Olgi Tokarczuk.
 11. Egzystencjalny i uniwersalny wymiar powieści Wiesława Myśliwskiego Widnokrąg.
 12. Postmodernistyczne gry z konwencjami i ironia jako podstawowe kategorie konstrukcyjne Kartoteki rozrzuconej Tadeusza Różewicza.
 13. Między historią a mitem: Ballada o wężowym sercu albo wtóre słowo o Jakóbie Szeli Radka Raka.
 14. Literatura faktu – eseje i reportaże (tu np. Artur Domosławski, Wygnaniec. 21 scen z życia Zygmunta Baumana; Krzysztof Varga, Dziennik hipopotama; J. Gierak-Onoszko, 27 śmierci Toby’ego Obeda).

Metody kształcenia

Metody nauczania teoretycznego (elementy wykładu problemowego, objaśnienia) i praktycznego (dyskusja, analiza i interpretacja tekstu, prezentacja).

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Merytoryczne przygotowanie do zajęć i aktywny udział w zajęciach (w tym: zabieranie głosu w dyskusji, przygotowanie referatu omawiającej wybrany problem), zdanie egzaminu.

Literatura podstawowa

Burkot S., Literatura polska po 1939, Warszawa 2007.

Czapliński P., Śliwiński P., Literatura polska 1976-1998. Przewodnik po poezji i prozie, Kraków 2000.

Drewnowski T., Porachunki z XX wiekiem. Szkice i rozprawy literackie, Kraków 2006.

Kaniewska B., Legeżyńska A., Śliwiński P., Literatura polska XX wieku, Poznań 2005.

Nasiłowska A., Historia literatury polskiej, Olsztyn 2019.

Literatura uzupełniająca

Bendyk E., W Polsce, czyli wszędzie. Rzecz o upadku i przyszłości świata, Warszawa 2020.

Kalendarium życia literackiego 1976-2000. Wydarzenia. Dyskusje. Bilanse, red. P. Czapliński, M. Leciński, E. Szybowicz, B. Warkocki, Kraków 2003.

Kisiel M., Pokolenia i przełomy. Szkice o literaturze polskiej drugiej połowy XX wieku, Katowice 2004.

Stabro S., Literatura polska 1944-2000 w zarysie, Kraków 2002.

 

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Joanna Wawryk (ostatnia modyfikacja: 02-05-2022 08:58)