SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Esej literacki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Esej literacki
Kod przedmiotu 09.2-WH-FiPlP-WH-PKP-EL- 19
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. Marta Ruszczyńska
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zasadniczym celem przedmiotu jest zapoznanie studentów z wyznacznikami gatunkowymi eseju w jego odmianie literackiej. W ramach zajęć studenci analizują poetykę tego gatunku oraz rozpoznają konteksty, które sprzyjały eseistycznej twórczości. Nabyta wiedza pozwoli im wykorzystać posiadane kompetencje w procesie ujawniania i interpretacji różnych form eseistycznych, także eseju jako elementu inwariantnego w obrębie innych gatunków. W swoim zamierzeniu zajęcia  mają również otworzyć studentów na własną twórczość o charakterze eseistycznym, gdyż końcowym efektem  zajęć jest przedstawienie pracy eseistycznej.

Wymagania wstępne

Wymagane są podstawowe umiejętności i kompetencje w zakresie twórczego pisania. 

Zakres tematyczny

 1. Początki i historia eseju.
 2. Trudności w twórczości eseistycznej.
 3. Forma literacka eseju.
 4. Klasycy gatunku.
 5. Wyznaczniki gatunkowe.
 6. Poetyka i teoria eseju w literaturze polskiej i obcej.
 7. Polska szkoła eseju.
 8. Esej w cieniu historii.
 9. Kultura i sztuka.
 10. Formy eseistycznego dyskursu w literaturze. 
 11. Eseistyka w pracach naukowych.
 12. Nawiązania i kontynuacje.
 13. Omówienie i prezentacja prac studentów.

Metody kształcenia

Opis wyjaśniający, rozmowa nauczająca, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywny udział w zajęciach, napisanie pracy zaliczeniowej  (esej) na ocenę pozytywną (zawartość merytoryczna, poprawność językowa, edytorska). Na ocenę pozytywną składają się oceny cząstkowe:

1. Ocena z pracy eseistycznej (60%);

2. Oceny z aktywności studenta - dłuższe wypowiedzi, udział w dyskusji (40%);

Literatura podstawowa

Aureliusz M., Rozmyślania, przeł. M.Reiter, Warszawa 1988.

Caillois R., Odpowiedzialność i styl. Eseje, wyb. M. Żurowski, wstęp J. Błoński, Warszawa 1967.

Eco U., Dopiski na marginesie „Imienia róży”, [w:] tegoż, Imię róży, przekł. A. Szymanowski, Warszawa 1987.

Głowala W., Próba teorii eseju literackiego, w: Genologia polska. Wybór tekstów, Warszawa 1983, s.477-495.

Janion M., Niesamowita Słowiańszczyzna. Fantazmaty literatury, Kraków 2007.

Kowalczyk A.S., Kryzys świadomości europejskiej w eseistyce polskiej lat 1945-1977 (Vincenz-Stempowski-Miłosz), Warszawa 1990.

Montaigne M., Próby, przeł. T. Boy-Żeleński, Kraków 2004.

Polski esej literacki. Antologia, wstęp i oprac. J. Tomkowski, wyd. I , Wrocław 2018, BNI329.

Tokarczuk O., Czuły narrator, Kraków 2020.

Wyka M., Polski esej. Studia, red. M. Wyka, Kraków 1991.

Literatura uzupełniająca

Kalita M., O wielowymiarowości współczesnego czeskiego eseju literaturoznawczego, Katowice 2013.

Miłosz Cz., Ogród nauk, Lublin 1986.

Pamuk O., Inne kolory. Eseje i opowiadania, Kraków 2012.

Wroczyński T., Esej – zarys teorii gatunku, „Przegląd Humanistyczny” 1986, z. 5/6, s.101-113.

Wroczyński T., O potrzebie prawdy. Autobiografizm w eseistyce Cz. Miłosza, w: Autobiografizm - przemiany, formy, znaczenia, red. H. Gosk, A. Zieniewicz, Warszawa 2001, s.174-182.

Wyka K.., Wybór pism, oprac. P. Mackiewicz, Wrocław 2019, BNI333.

Uwagi

Jest to przedmiot obowiązkowy w ramach specjalności pisanie kreatywne.


Zmodyfikowane przez prof. dr hab. Marta Ruszczyńska (ostatnia modyfikacja: 04-05-2022 20:13)