SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot społeczny: Podstawy public relations - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot społeczny: Podstawy public relations
Kod przedmiotu 14.0-WH-FiPlP-14.0-WH-PW-PS-S19
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Piotr Kładoczny
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie się z krótką historią public relations i najważniejszymi zagadnieniami public relations. Poznanie środków i technik kontaktu z mediami. Analizowanie formy i treści przekazów PR. Przygotowanie studenta do efektywnego wykorzystania wiedzy w zakresie organizowania działań PR. Próba tworzenia własnego planu PR firmy, a także przygotowania własnej wypowiedzi PR tekstowej (np. do celów prasowych lub internetowych) oraz wideo przeznaczonej dla mediów. Przygotowanie studenta do czynnego i twórczego reprezentowania instytucji w mediach.

Wymagania wstępne

Ogólna wiedza w zakresie funkcjonowania instytucji, organizacji i przedsiębiorstw różnego typu.

Zakres tematyczny

1. Definicje public relations oraz cele i relacje z otoczeniem.
2. Psychologiczne aspekty wywierania wpływu na otoczenie.
3. Uwarunkowania prawno-zwyczajowe PR.
4. Uwarunkowania etyczne PR.
5. Modele komunikowania i strategie działań w PR.
6. Techniki i środki tworzenia wizerunku firmy.
7-8. Program PR dla wybranego przedsiębiorstwa.
9-10. Współpraca z mediami.
11-12. PR w Internecie. Newsletter.
13. PR w sytuacji kryzysowej.
14. PR w szkole, sporcie i turystyce.

Metody kształcenia

Dyskusja, analiza tekstu źródłowego, analiza materiałów wideo, analiza przypadku, omawianie prac studenckich.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywność na zajęciach, przygotowanie trzech prac zaliczeniowych, w tym programu kampanii PR, newslettera lub oświadczenia do prasy oraz nagrania wideo jako wypowiedzi rzecznika prasowego, omawianie prac studenckich.

Literatura podstawowa

Budzyński W., PR public relations: wizerunek, reputacja, tożsamość, Warszawa 2018.

Budzyński W., Public relations. Strategia i nowe techniki kreowania wizerunku, Warszawa 2008.

Laermer Richar, Prichinello Michael, Public relations, tł. Ewa Jusewicz-Kalter, Gdańsk 2004.

Pietraszak M., Promocja: reklama i public relations w małej firmie, Gliwice 2014.

Public relations instytucji użyteczności publicznej, red. Ewa Hope, Gdańsk 2005.

Public relations, red. Jerzy Olędzki, Dariusz Tworzydło, Warszawa 2006.  

Literatura uzupełniająca

Bronowicz M., Komunikacja wizualna. Public relations. Reklama. Branding, Wrocław 2006.

Dudek K., Rola rzeczników prasowych w komunikacji masowej, Sosnowiec 2015.

Guzowski R., Budowanie wizerunku urzędnika w mediach, Wrocław 2017.

Kaczmarek-Śliwińska M., Public relations w przestrzeni mediów społecznościowych: działania organizacji i jej pracowników, Koszalin 2013.

Miotk A., Nowy PR: jak internet zmienił pubic relations, Lublin 2016

Public relations miast i regionów, red. Aneta Duda, Warszawa 2010.

Public relations w przestrzeni publicznej, red. Anna Adamus-Matuszyńska, Katowice 2018.

Smektała T., Public relations w Internecie, Wrocław 2006.

Stasiak A., Droga do gwiazd: jak budować wizerunek i markę osobistą, Lublin 2017.

Stasiuk-Krajewska K., Etyka public relations: konteksty, koncepcje, kontrowersje, Wrocław 2011.

Uścińska B., Ciamciara Jolanta, Komunikacja wizerunkowa w mediach: prasa, radio, telewizja, Wrocław 2015.

Wójcik K., Public Relations. Wiarygodny dialog z otoczeniem, wyd. III, Warszawa 2005.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Piotr Kładoczny (ostatnia modyfikacja: 04-05-2022 22:01)