SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Warsztaty pedagogiczne zintegrowane z realizacją praktyk - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Warsztaty pedagogiczne zintegrowane z realizacją praktyk
Kod przedmiotu 05.0-WP-FiPlP-WPZzRP-S20
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Anita Famuła-Jurczak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie słuchaczy z zasadami pracy na lekcji języka angielskiego z uczniami ze specyficznymi trudnościami uczenia się; zasadami i formami animowania życia społecznego w klasie szkolnej; sposobami rozwiązywania konfliktów w  klasie szkolnej, budowania samorządności uczniów; wspomaganiem ucznia w projektowaniu ścieżki rozwoju; kształtowaniem samoświadomości samooceny u uczniów; ukazanie kompetencji kulturowych nauczyciela-wychowawcy

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu pedagogiki i psychologii. 

Zakres tematyczny

 1.  Animowanie życia klasy szkolnej
 2. Kształtowanie samorządności w klasie szkolnej
 3. Rozwiązywanie konfliktów w klasie szkolnej
 4. Specyficzne trudności w uczeniu się a funkcjonowanie ucznia na lekcji języka angielskiego 
 5. Obszary pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniom w szkołach ponadpodstawowych
 6. Problemy współczesnej młodzieży 
 7. Wspieranie ścieżki własnego rozwoju - coaching edukacyjny 
 8. Kompetencje kulturowe nauczyciela-wychowawcy 

Metody kształcenia

metody aktywizujące; wykład 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ocena końcowa wystawiana jest na podstawie średniej arytmetycznej uzyskanej z ocen cząstkowych (dyskusja; odpowiedź ustna; aktywność na zajęciach)

W przypadku IOS - student jest zobligowany do uczestniczenia w zajęciach z własną grupą dziekańską lub z inną grupą dziekańską, która realizuje ten sam przedmiot

W przypadku nieobecności na zajęciach student w przeciągu dwóch tygodni jest zobligowany do omówienia tematu podczas konsultacji

Literatura podstawowa

 1. Nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej a specjalne potrzeby edukacyjne dzieci imigrantów, 2021, Anita Famuła-Jurczak , Małgorzata Lipińska , W: Poszukiwanie sojuszników i źródeł inspiracji w pedagogice dziecka, 2021 / red. nauk. Marzena Adamowicz, Lidia Kataryńczuk-Mania, Iwona Kopaczyńska, Toruń: Oficyna Wydawnicza "Impuls"owej III RP, PWN, Warszawa 2009.
 2.  Wsparcie społeczne udzielane w szkole, 2020, Anita Famuła-Jurczak , W: Nauczyciel czas - przestrzeń szkoła: Podnoszenie efektywności procesu edukacji, 2020 / red. nauk. Ewa Pasterniak-Kobyłecka Anita Famuła-Jurczak, Kraków: Oficyna Wydawnicza "Impuls
 3. Materiały dla uczniów - kandydatów na mediatorów rówieśniczych / Anna K. Duda. - Wyd. I. - Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Scholar, 2019

Literatura uzupełniająca

Coaching rodzicielski : jak pomóc swojemu dziecku rozwinąć skrzydła i w pełni realizować jego potencjał / David Miskimin, Jack Stewart ; przekł. Marzena Sobczak. - Warszawa : Wydawnictwo Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej "Academica ", 2011

 

Uwagi

Jest to przedmiot obowiązkowy w ramach specjalności nauczycielskiej.


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 11-05-2022 14:21)