SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Nauki pomocnicze literaturoznawstwa i językoznawstwa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Nauki pomocnicze literaturoznawstwa i językoznawstwa
Kod przedmiotu 09.5--FiPlP-NPLiJ-S20
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Tomasz Ratajczak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Rolą przedmiotu jest zapoznanie studentów z vademecum polonisty (bibliografiami, bibliotekami, muzeami literackimi) oraz naukami pomocniczymi literaturoznawstwa i językoznawstwa (bibliologią, historią itd.). W trakcie zajęć omówione także zostaną zasady tworzenia baz bibliograficznych i dokumentacyjnych różnych typów dokumentów.

Wymagania wstępne

Znajomość podstawowych pojęć z zakresu bibliografii i bibliologii oraz umiejętność posługiwania się słownikami i kompendiami polonistycznymi.

Zakres tematyczny

  1. Pojęcia „dokument” i „książka” (tu m.in. morfologia książki, typologia dokumentów).
  2. Bibliografia i jej rodzaje (podział bibliografii ze względu na zakres, zasięg, metodę opracowania i rodzaj opisu).
  3. Opis bibliograficzny i przypisy (tu m.in. rodzaje i zawartość opisów).
  4. Ćwiczenia w posługiwaniu się różnego typu bibliografiami: bibliografie tradycyjne (drukowane) i cyfrowe źródła informacji (bibliograficzne bazy danych i bibliografie dostępne online).
  5. Encyklopedie, monografie, leksykony, słowniki jako źródło informacji (tu m.in. korpusy i językowe bazy danych typu Narodowy Korpus Języka Polskiego w wersji Pelcra, Narodowy Korpus Języka Polskiego w wersji IPI PAN).
  6. Tworzenie spisu bibliograficznego na wybrany temat.

Metody kształcenia

metoda wykładowa, metoda obserwacji, metoda działalności praktycznej (indywidualnej i grupowej); heureza (pokonywanie barier i różnego rodzaju ograniczeń w toku debat i wspólnego namysłu)

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obecność na zajęciach (dozwolony limit nieobecności na zajęciach: 2; w przypadku większej liczby nieobecności konieczne jest zaliczenie wszystkich opuszczonych zajęć w trakcie konsultacji w ciągu dwóch tygodni od ustania okresu nieobecności i nie później niż na koniec semestru; gdy student przekroczy limit nieobecności i ich nie nadrobi w terminie, prowadzący może wystawić z przedmiotu ocenę niedostateczną); przedstawienie pracy semestralnej (zestawienia bibliograficznego na temat ustalony z prowadzącym zajęcia) oraz zaliczenie kolokwium.

Literatura podstawowa

Antczak M., Nowacka A., Przypisy, powołania, bibliografia załącznikowa, Warszawa 2008.

Bibliografia. Teoria. Praktyka. Dydaktyka, red. J. Woźniak, M. Ochmański, Warszawa 2009.

Biblioteki cyfrowe, red. M. Janiak, M. Krakowska i M. Próchnicka, Warszawa 2012.

Czachowska J., Loth R., Bibliografia i biblioteka w pracy polonisty, Wrocław 1977.

Czachowska J., Loth R., Przewodnik polonisty: bibliografie, biblioteki, muzea literackie, Wrocław 1989.

Pacek J., Bibliografia w zmieniającym się środowisku informacyjnym, Warszawa 2010.

Wybór materiałów cyfrowych (internetowych) oraz opracowań normalizacyjnych i standaryzacyjnych (polskich norm obowiązujących w zbiorach informacji o dokumentach).

Literatura uzupełniająca

Wg bieżących potrzeb.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Tomasz Ratajczak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 29-04-2022 00:49)