SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Mity i religie świata - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Mity i religie świata
Kod przedmiotu 08.9--FiPlP-MiRS-S20
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • prof. dr hab. Bogdan Trocha
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Poznanie i zrozumienie mechanizmów rządzących powstawaniem religii, ich ewolucji oraz związków z kulturą. Zapoznanie się z podstawowymi stanowiskami badawczymi dotyczącymi problematyki związanej z historią religii. Poznanie mitów oraz mitycznych postaci z ważnych kulturowych tradycji.

 

Wymagania wstępne

Wiedza filologiczna i historyczna w zakresie szkoły średniej.

Zakres tematyczny

 1. Etnologiczne aspekty opisu fenomenu religii
 2. Fenomenologia religii
 3. Mitologia Afryki
 4. Mitologia Mezopotamii
 5. Mitologie hetyckie
 6. Mitologia Egiptu
 7. Mitologia Greków
 8. Mitologia  chińska i japońska
 9. Mitologia indyjska
 10. Mitologia Iranu
 11. Mitologia arabska
 12. Mitologia Azteków
 13. Mitologia Celtów
 14. Mitologia Słowian
 15. Mitologia syberyjska
 16. Mitologia germańska

Metody kształcenia

Wykład informacyjny, analityczny, syntetyczny, problemowy.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

 Zdanie egzaminu.
Skala procentowa: bdb - 80%-100%, dobry - 65% - 79%, dostateczny - 40% - 64%, niedostateczny - poniżej 40%.

Literatura podstawowa

Encyklopedia religii świata, red. F. Lenoir, t.1-2,Warszawa 2002.

Mieletinski E., Poetyka mitu, tłum. J. Dancyngier, Warszawa 1981.

ELiade M., Aspekty mitu, tłum. P. Mrówczyński, Warszawa 1998.

Eliade M., Traktat z historii religii, tłum. J. Wierusz-Kowalski, Łódź 1993.

Campbell J., Potęga mitu, tłum. Ireneusz Kania, Kraków 2007.

Literatura uzupełniająca

Mitologie świata, t.1-17, Warszawa 1987.

Szyjewski A., Etnologia religii, Kraków 2001.

Uwagi

Brak


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 09-05-2022 15:16)