SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Dialektologia polska z elementami etnolingwistyki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Dialektologia polska z elementami etnolingwistyki
Kod przedmiotu 09.3--FiPlP-DPzEE-S20
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 3
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Katarzyna Węgorowska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Przybliżenie językowego i kulturowego bogactwa różnych regionów Polski.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

Prymarne i sekundarne cechy rodzimych dialektów i współtworzących je gwar; ludowe stereotypy językowo-kulturowe; ludowe tabu językowo-kulturowe; specyfika wybranych strojów regionalnych; różnorodność i bogactwo ludowej biżuterii; artyzm ludowych dzieł sztuki; sekrety tradycyjnych kulinariów; ludowe wierzenia i obrzędy; ludowe święta i uroczystości; ludowe sacrum i ludowe profanum; tradycyjne rzemiosło i ludowe profesje; ludowa codzienność; miody w kulturze ludowej; zioła w kulturze ludowej; fauna w kulturze ludowej; flora w kulturze ludowej; kozły wielkopolskie jako przykłady instrumentów ludowych; świat ludowych legend i werbalnych opowieści; ludowe bestiariusze i ich bohaterowie; dziecko w kulturze ludowej; znani i mniej znani twórcy ludowi 

Metody kształcenia

wykład konwersatoryjny, prezentacja, dyskusja, praca w zespole, ćwiczenia recepcyjne i manualne

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

samodzielne przygotowanie prezentacji; aktywny udział w zajęciach

Literatura podstawowa

S. Dubisz, H. Karaś, N. Kolis, Dialekty i gwary polskie, Warszawa 1995 i następne wydania.

K. Dejna, Atlas polskich innowacji dialektalnych, Warszawa 1981 i następne wydania.

Z. Sobierajski, Dialekty polskie i folklor z różnych regionów, Poznań 1991.

A. Skudrzyk, E. Rudnicka-Fira, Dialektologia. Materiały pomocnicze. Konteksty socjolingwistyczne i etnolingwistyczne, Katowice 2010.

J. Anusiewicz, Lingwistyka kulturowa, Wrocław 1995 i następne wydania. 

Kolejne wydania Encyklopedii języka polskiego.

T. Kokocińska, Z. Żyburtowicz, Polski rok. Tradycje i obyczaje, Warszawa 2009.

Wskazane pozycje serii Ocalić od zapomnienia.

K. Węgorowska, Od Gorgony do Kolberga. Świat korali / koralowców w polszczyźnie. Rzecz lit(h)olingwistyczno-kulturologiczna, Zielona Góra 2019.

 

Literatura uzupełniająca

publikacje systematycznie zalecane przez wykładowcę

Uwagi

Każde zajęcia wzbogacają nagrania i artefakty zgromadzone w Pracowni Języka i Kultury Ludowej Uniwersytetu Zielonogórskiego.


Zmodyfikowane przez dr hab. Katarzyna Węgorowska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 04-05-2022 18:08)