SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot społeczny: Psychologia społeczna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot społeczny: Psychologia społeczna
Kod przedmiotu 08.9--FiPlP-PS: Ps-S20
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 5
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Agnieszka Szczap
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Konwersatorium 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem kursu jest zapoznanie studentów z podstawami psychologii społecznej, jej powiązań z psychologią i socjologią. Dzięki uczestnictwu w zajęciach student będzie mógł lepiej zrozumieć jak przebiegają procesy myślowe, emocje i ludzkie działania. Ponadto student będzie rozumiał procesy grupowe oraz to, w jaki sposób grupa wpływa na jednostkę i odwrotnie.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Przedmiot psychologii społecznej, czyli między socjologią a psychologią. Człowiek istota biologiczna i społeczna. Pamięć, procesy poznawcze, poznanie społeczne. Emocje. Postrzeganie siebie i innych. Jaźń. Tożsamość jednostkowa. Tożsamość społeczna, role społeczne. Osobowość człowieka. Postawy. Procesy grupowe. Wpływ społeczny, manipulacja, konformizm. Zachowania prospołeczne i problemy społeczne. Stres, agresja – sposoby radzenia sobie z nimi. Stereotypy – czy można je przezwyciężać.

Metody kształcenia

Wykład, dyskusja, praca w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obecność na zajęciach, aktywne uczestnictwo w dyskusjach, napisanie końcowego kolokwium

Literatura podstawowa

 1. ARONSON E., Człowiek istota społeczna, PWN, Warszawa 2001.
 2. ARONSON E., WILSON T. D., AKERT R. M., Psychologia społeczna. Serce i umysł, Zysk i S-ka, Poznań 1997.
 3. CIALDINI R., Wywieranie wpływu na innych, GWP, Gdańsk 2009.
 4. KENRICK D. T., NEUBERG S. L., CIALDINI R. B., Psychologia społeczna, GWP, Gdańsk 2002.
 5. WOJCISZKE B., Człowiek wśród ludzi. Zarys psychologii społecznej, Scholar, Warszawa 2002.
 6. ZIMBARDO P. G., Psychologia i życie, PWN, Warszawa 1999.

Literatura uzupełniająca

 1. MACRAE C. N., STANGOR C., HEWSTONE M. (red.), Stereotypy i uprzedzenia. Najnowsze ujęcie, GWP, Gdańsk 1999.
 2. MIKA S.,  Psychologia społeczna, WN PWN, Warszawa 1982.
 3.  MYERS D. G., Psychologia społeczna, Zysk i S-ka, Poznań 2003.
 4. TAVRIS C., WADE C., Psychologia. Podejścia oraz koncepcje, Zysk i S-ka, Poznań 1999.
 5. ZIMBARDO P. FG, Efekt Lucyfera, PWN, Warszawa 2009.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Agnieszka Szczap (ostatnia modyfikacja: 06-05-2022 21:10)