SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Pdw: Sztuka interpretacji - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Pdw: Sztuka interpretacji
Kod przedmiotu 09.0--FiPlP-Pdw:SzI-S20
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Dorota Kulczycka, prof. UZ
 • dr hab. Anastazja Seul, prof. UZ
 • prof. zw. dr hab. Małgorzata Mikołajczak
 • dr Mirosława Szott
 • dr Kamila Gieba
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

 • zapoznanie z różnymi aspektami analizy i interpretacji utworów literackich;
 • zaznajomienie z metodami i technikami interpretacyjnymi; 
 • wypracowanie umiejętności interpretacji utworów literackich;
 • przygotowanie do wielokierunkowego czytania literatury;
 • udoskonalenie kompetencji poprawnego wnioskowania i rzetelnego argumentowania. 

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu poetyki.

Zakres tematyczny

Zakres tematyczny przedmiotu obejmuje zaplecze teoretycznoliterackie dla interpretacji dzieła literackiego, w jego skład wchodzą następujące zagadnienia:

 1. Miejsce interpretacji w nauce o literaturze.
 2. Najważniejsze kierunki w interpretacji tekstu: lektura hermeneutyczna, metoda strukturalistyczna, metoda dekonstrukcyjna, metoda intertekstualna, interpretacja semiotyczna, interpretacja porównawcza, eksplikacja tekstu.
 3. Konstruktywistyczna teoria interpretacji Stanleya Fisha.
 4. Interpretacja i nadinterpretacja; interpretacja a użycie.
 5. Etyka i filozofia interpretacji.
 6. Teoria a praktyka interpretacyjna.  

Metody kształcenia

Praca z tekstem źródłowym, praca w grupach, dyskusja i giełda pomysłów (burza mózgów), metoda tekstu przewodniego, studium przypadku, prezentacja wypowiedzi o charakterze analityczno-interpretacyjnym.

 

 

 

 

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywny udział w zajęciach, wykonywanie ustnych i pisemnych prac domowych, złożenie pracy pisemnej (samodzielna interpretacja tekstu literackiego).

 

Literatura podstawowa

Eco U., Rorty R., Culler J., Brooke-Rose Ch., Interpretacja i nadinterpretacja,  red. S. Collini, przeł. T. Bieroń, Kraków 1996.

Fish S., Dowodzenie vs perswazja: dwa modele krytycznej działalności (przeł. K. Arbiszewski), „Teksty Drugie” 1999, nr 6.

Lekcje czytania. Eksplikacje literackie. cz. 1, praca zbiorowa pod red. W. Dynaka i A. W. Labudy, Warszawa 1991.

Markiewicz H., Interpretacja semantyczna dzieł literackich, [w:] Wymiary dzieła literackiego, Kraków 1984, s. 179-199.

Markiewicz H., O falsyfikowaniu interpretacji literackich, [w:] „Pamiętnik Literacki” 1996, z. 1, s. 59-73 lub [w:] Wiedza o literaturze i edukacja. Księga referatów Zjazdu Polonistów. Warszawa 1995,  pod red. T. Michałowskiej, Z. Golińskiego, Z. Jarosińskiego, Warszawa 1996, s. 505-522 lub [w:] H. Markiewicz, Dopowiedzenia. Rozprawy i szkice z wiedzy o literaturze, Kraków 2000, s. 77-101.

Markowski M.P., Interpretacja i literatura, „Teksty Drugie” 2001, nr 5, s. 50-66.

Nycz R., Teoria interpretacji: problem pluralizmu, [w:] Tekstowy świat, Warszawa 1995, s. 83-120.

Pilch A., Kierunki interpretacji tekstu poetyckiego. Literaturoznawstwo i dydaktyka, Kraków 2003 (tu: Wprowadzenie, s. 13-27).

Sławiński J., Miejsce interpretacji, Gdańsk 2006, s. 21-55.

Teksty literackie zaproponowane przez prowadzącego zajęcia. 

Literatura uzupełniająca

Barańczak S., Kim naprawdę byli „dwaj panowie stateczności”? albo: Z frontu walki o gdybizm, albo: Sławiński nareszcie uzupełniony, [w:] Poezja i duch uogólnienia,  Kraków 1996 lub „Teksty Drugie” 1994, nr 4.

Czytamy utwory współczesne. Analizy, red. T. Kostkiewiczowa, A. Okopień-Sławińska, J. Sławiński, Warszawa1967 (wybrane artykuły).

Interpretacje aksjologiczne,  red. W. Panas, a. Tyszczyk, Lublin 1997 (wybrane artykuły).

Lekcje czytania. Eksplikacje literackie. cz. 2, praca zbiorowa pod red. W. Dynaka i A. W. Labudy, Wrocław 2001.

Liryka polska. Interpretacje, pod red. J. Sławińskiego i J. Prokopa, Kraków 1966 (wybrane artykuły).

Michałowski P., Porozmawiajmy o chmurach (Wisława Szymborska, „Chmury”), [w:] Glosy, formy, światy. Warianty poezji nowoczesnej, Kraków 2008, s. 313-320.

Mikołajczak M., „W cieniu heksametru”. Interpretacje wierszy Zbigniewa Herberta, Zielona Góra 2004, s. 135-151.

Mikołajczak M., Eksplikacja „Epitafium Rzymowi” Mikołaja Sępa Szarzyńskiego, [w:] Studia i Materiały.  XLI Filologia Polska 8, red. Cz. P. Dutka, Zielona Góra 1995, s. 169-177.

Ricoeur P., Język, tekst, interpretacja. Wybór pism. Oprac. i przeł. K. Rosner,  Warszawa 1989 (wybrane fragmenty).

Sławiński J., Miron Białoszewski: Ballada od rymu, [w:] Liryka polska. Interpretacje. Pod red. J. Sławińskiego i J. Prokopa, Kraków 1966, s. 403-415.

"Teksty Drugie" 2007 nr 6 (tu: Z. Bauman, Nad granicami anarchizmu interpretacyjnego; W. Kalaga, Tekst – wirtualność – interpretacja: w sprawie przybijania gwoździ; E. Kuźma, Interpretacja jako wiedza radosna, H. Markiewicz, Staroświeckie glosy; S.Morawski, O zdradliwej swobodzie interpretacji

 

Uwagi

Jest to przedmiot opcjonalny, wybierany z oferty przedmiotów do wyboru Instytutu Filologii Polskiej; przedmiot zostanie uruchomiony w zależności od potrzeb i zainteresowania w danym semestrze studiów (na podstawie deklaracji studentów/elektronicznego wyboru przedmiotów).


Zmodyfikowane przez prof. zw. dr hab. Małgorzata Mikołajczak (ostatnia modyfikacja: 02-05-2022 15:57)