SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Pdw: Komunikacja międzykulturowa - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Pdw: Komunikacja międzykulturowa
Kod przedmiotu 08.9--FiPlP-Pdw: Km- 21
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Iwona Pałucka-Czerniak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Student prezentuje wiedzę o podstawowych zasadach komunikacji międzynarodowej, omawia procesy adaptacji i integracji międzykulturowej przy założeniu humanistycznego, ekologicznego podejścia do uczestnictwa w języku i kulturze. Identyfikuje różnorodne sposoby wyrażania treści, emocji i symboli, zależne od kultury, narodu i języka. Rozpoznaje uwarunkowania komunikowania międzynarodowego: aspekt psychologiczny - obejmujący relacje i motywacje uczestników komunikacji, ich doświadczenie, zasób wiedzy, aspekt socjologiczny - dotyczący ról odgrywanych w społeczeństwie, norm, standardów, praw i obowiązków i ich wpływ na poczucie tożsamości i przynależności do wspólnoty kulturowej, aspekt fizykalny - wpływ uwarunkowań czasowych i przestrzennych na proces komunikacji (uwzględniający typowe sytuacje komunikacyjne). Poprzez zrozumienie, naukę i działanie interpretuje mechanizmy zapobiegania akulturacji, alienacji, obniżeniu kompetencji językowej zarówno w języku ojczystym, jak i nabytym, a także dezintegracji tożsamości na skutek zakłóceń identyfikacji społecznej. Student nawiązuje kontakt w grupie międzynarodowej, negocjuje znaczenia i tworzy płaszczyzny porozumienia w warunkach naturalnych interakcji. Dostrzega podobieństwa i odmienności w komunikowaniu podstawowych treści. Reaguje na potrzeby społeczne cudzoziemców i proponuje sposoby zaspokajania potrzeb, m.in. przez objaśnianie świata i kultury, w których uczestniczy. Student dąży do wykorzystania zdobytej wiedzy o języku i kulturze dla celów pragmatycznych, zwłaszcza dydaktycznych i przekładowych. Akceptuje różnorodność sposobów myślenia i wartościowania, buduje obraz własnej tożsamości kulturowej.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza o języku polskim i polskiej kulturze, znajomość podstawowa przynajmniej jedno języka obcego.

Zakres tematyczny

 1. Kultura a język. Skrypty kulturowe w języku. 
 2. Pojęcie komunikacji interkulturowej, międzykulturowej, transkulturowej.
 3. Różnice i przekształcenia komunikacji werbalnej i niewerbalnej w środowisku różnorodnym kulturowo.
 4. Kompetencja interkulturowa.
 5. Integracja, asymilacja, adaptacja społeczna a utrwalanie, przenoszenie wzorów zachowań językowych.
 6. Klasyfikacja języków świata, pokrewieństwo między językami a możliwości pokonywania barier komunikacyjnych.
 7. Kontakty międzyjęzykowe oraz ich następstwa:  interferencje językowe (faux amis), zapożyczenia, internacjonalizmy, bilingwizm.
 8. Wielokulturowość a kształtowanie się tożsamości i świadomości językowej. 
 9. Polska widziana oczami cudzoziemców. Historyczno-społeczne przekształcenia obrazu Polski i Polaków.
 10. Stereotypowość postrzegania Polski i Polaków oraz cudzoziemców w materiałach dydaktycznych do nauczania języka polskiego jako obcego.
 11. Nauczanie języka polskiego jako obcego w polskiej szkole. Zmienność postrzegania wielokulturowości (jako bogactwa lub zagrożenia) w systemie edukacyjnym.
 12. Wybrane problemy przekładu międzykulturowego. 
 13. Polityka językowa: strategie i mechanizmy promocji języka i kultury w świecie.
 14. Wybrane problemy związane z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego oraz egzaminami certyfikatowymi w zakresie języka polskiego jako obcego.

Metody kształcenia

Rozmowa nauczająca, dyskusja, praca w grupach, analiza tekstu/nagrania, tworzenie tekstu, projekt (spotkanie z cudzoziemcami).

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Aktywny udział w zajęciach, prezentacja wybranego zagadnienia cząstkowego (odpowiedź ustna, wypowiedź pisemna, relacja wyników pracy w grupie), wykonanie projektu (udział studenta w spotkaniach z cudzoziemcami).

Literatura podstawowa

Boski P., Psychologia akulturacji, [w:] idem, Kulturowe ramy zachowań społecznych. Podręcznik psychologii międzykulturowej, Warszawa 2009, s. 504-565.

Malinowski Rubio M.P., Znaczenie tłumaczenia w komunikacji międzykulturowej, [w:] eadem, Komunikacja międzykulturowa w praktyce translatorskiej. perspektywa socjologiczna, Kraków 2016, s. 11-30.

Steciąg M. , Glottodydaktyka w ujęciu ekolingwistycznym, "Acta Universitatis Lodziensis: Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców" 21 (2014): Glottodydaktyka - media - komunikacja. Negocjowanie znaczeń, red. E. Pałuszyńska, B. Grochala, I. Dębowska-Wosik, M. Wojenka-Karasek,  s. 51-62.

Wierzbicka A. Język - umysł - kultura, Warszawa 1999, s. 163-189.

Zarzycka G., Dialog międzykulturowy. Teoria oraz opis komunikowania się cudzoziemców przyswajających język polski, Łódź 2000.

Żydek-Bednarczuk U., Spotkanie kultur. Komunikacja i edukacja międzykulturowa w glottodydaktyce, Katowice 2015.

Literatura uzupełniająca

Aleksandrowicz-Pędich L., Międzykulturowość na lekcjach języków obcych, Białystok 2005.

Dąbrowski, Interkulturowość jako metoda badania literatury, [w:] idem, Swój/obcy/inny. Z problemów interferencji i komunikacji międzykulturowej, Izabelin 2001, s. 13-55.

Gębal P.E., Krakowska szkoła glottodydaktyki porównawczej na tle rozwoju glottodydaktyki ogólnej i polonistycznej, Kraków 2014.

Interferencje w językach i dialektach słowiańskich, red. E. Umińska-Tytoń, Łódź 1997.

Jurkowski M., Język polski na tle innych języków świata (wybrane zagadnienia), [w:] Vademecum lektora języka polskiego, pod red. B. Bartnickiej, L. Kacprzak, E. Rohozińskiej, Warszawa1992, s. 9-24.

Karolak Cz., Dydaktyka literatury wobec potrzeb nauki języka w warunkach obcokulturowych, Poznań 1999.

Komunikacja międzykulturowa. Zbliżenia i impresje, red. A. Kapciak, L. Korporowicz, A. Tyszka, Warszawa 1995.

Komunikacja międzykulturowa. Zderzenia i spotkania, red. A. Kapciak, L. Korporowicz, A. Tyszka, Warszawa 1997.

Kontakty języka polskiego z innymi językami na tle kontaktów kulturowych, red. J. Maćkiewicz, J. Siatkowski, Wrocław 1992.

Lubecka A., Interkulturowa kompetencja komunikatywna – jak wykorzytać gry symulacyjne do jej osiągnięcia, [w:] „Biuletyn Glottodydaktyczny”, nr 4, 1998, s. 59-74.

Nikitorowicz J., Pogranicze, tożsamość, edukacja międzykulturowa, Białystok 1995.

Siatkowski J., Doliński I., Słowiańsko-niesłowiańskie kontakty językowe, t. 13, Warszawa 1992.

Socjolingwistyczne i kulturoznawcze elementy w nauczaniu języków obcych w aspekcie jednoczącej się Europy, „Prace Naukowe Studium Języków Obcych Politechniki Wrocławskiej” red. R. Kuźmińska, , 1998, nr 34/2.

Szafraniec K., Internacjonalizmy i inne zapożyczenia w nauczaniu języka polskiego jako obcego, „Acta Universitatis Lodziensis: Kształcenie polonistyczne cudzoziemców” 18 (2011), s. 229-234.

Szafraniec K., Kultura polska w przekładzie. Problemy ekwiwalencji, "Acta Universitatis Lodziensis: Kształcenie Polonistyczne Cudzoziemców" 21 (2014): Glottodydaktyka - media - komunikacja. Negocjowanie znaczeń, red. E. Pałuszyńska, B. Grochala, I. Dębowska-Wosik, M. Wojenka-Karasek, s. 393-402.I

Uwagi

Jest to przedmiot opcjonalny, wybierany z oferty przedmiotów do wyboru Instytutu Filologii Polskiej; przedmiot zostanie uruchomiony w zależności od potrzeb i zainteresowania w danym semestrze studiów (na podstawie deklaracji studentów/elektronicznego wyboru przedmiotów).


Zmodyfikowane przez dr hab. Iwona Pałucka-Czerniak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 26-04-2022 16:38)