SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Pdw: Nazewnictwo Ziemi Lubuskiej na tle onomastyki ogólnopolskiej - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Pdw: Nazewnictwo Ziemi Lubuskiej na tle onomastyki ogólnopolskiej
Kod przedmiotu 08.9--FiPlP-Pdw: NZLoo-S21
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Iwona Żuraszek-Ryś
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zasadniczym celem zajęć jest uzyskanie przez studentów wiedzy dotyczącej nazewnictwa Ziemi Lubuskiej i jego specyfiki na tle onomastyki ogólnopolskiej.

Wymagania wstępne

Student ma podstawową wiedzę o języku polskim.

Zakres tematyczny

  1. Wprowadzenie do onomastyki (historia i stan dzisiejszy onomastyki w Polsce; zapoznanie z podstawową terminologią, np. onomastyka, antroponimia, toponimia, chrematonimia; wyrazy pospolite a nazwy własne; typy nazw własnych).
  2. Antroponimia (historia imion w Polsce; motywacje wyboru imion w Polsce; współczesne tendencje w nadawaniu imion w województwie lubuskim).
  3. Nazewnictwo miejscowe (klasyfikacje nazw miejscowych; Ziemia Lubuska w świetle nazw miejscowych).
  4. Nazwy terenowe (specyfika mikrotoponimii; nazewnictwo terenowe Ziemi Lubuskiej).
  5. Nazwy wodne (najstarsze i najnowsze nazwy wodne Polski oraz Ziemi Lubuskiej).
  6. Nazewnictwo miejskie (system nazewnictwa miejskiego i jego wewnętrzne podziały; kształtowanie się nazewnictwa miejskiego Zielonej Góry).
  7. Chrematonimia (pojęcie chrematonimii i chrematonimów; rodzaje chrematonimów; lubuskie chrematonimy na tle ogólnopolskim).
  8. Onomastyka literacka (nazwy własne z Ziemi Lubuskiej w literaturze).
  9. Inne kategorie nazw własnych.

Metody kształcenia

Polimetody, w tym przede wszystkim wykład konwersatoryjny, dyskusja, praca w grupach, analiza przypadku.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obecność na zajęciach i aktywne w nich uczestnictwo (w dyskusjach, w formie odpowiedzi ustnej, poprzez wykonywanie analiz), realizacja projektu – przygotowanie prezentacji; ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych (oceny za wypowiedź ustną/ merytoryczny głos w dyskusji/ analizę i interpretację oraz oceny za prezentację).

Literatura podstawowa

Fros H., Sowa F., Twoje imię. Przewodnik onomastyczno-hagiograficzny, wyd. 4, Kraków 1995.

Handke K., Polskie nazewnictwo miejskie, Warszawa 1992.

Nazwy miejscowe Polski. Historia – Pochodzenie – Zmiany, red. K. Rymut, t.I-XV, Kraków  1996-2018.

Pasterniak W., Nazwy miejscowości powiatu sulechowskiego, „Rocznik Lubuski” I, 1959, s. 78-113.

Pasterniak W., Nazwy terenowe powiatu nowosolskiego i sulechowskiego, „Onomastica” X, 1965, s. 32-44.

Polskie nazwy własne. Encyklopedia, pod red. E. Rzetelskiej-Feleszko, Warszawa-Kraków 1998.

Żuraszek-Ryś I., Nazwy miejscowe powiatu zielonogórskiego, Zielona Góra 2009.

Żuraszek-Ryś I., Nazwy terenowe i wodne z okolic Zielonej Góry, Zielona Góra 2016.

Literatura uzupełniająca

Battek M. J., Szczepankiewicz J., Słownik nazewnictwa krajoznawczego Śląska i Ziemi Lubuskiej, Wrocław 1994.

Górnowicz H., Nazwy terenowe i ich podział wewnętrzny, [w:] Geografia nazewnicza, red. K. Rymut, Wrocław 1983, s. 7-17.

Hydronimia Odry. Wykaz nazw w układzie hydrograficznym, red. H. Borek, Opole 1983.

Kania S., Z badań nad urbanonimami Zielonej Góry, [w:] Nazewnictwo miejskie, red. S. Urbańczyk, Warszawa-Poznań 1989, s. 93-101.

Myszkiewicz W., Ulice Zielonej Góry, [w:] Wokół niemieckiego dziedzictwa kulturowego na Ziemiach Zachodnich i Północnych, red. Z. Mazur, Poznań 1997, s. 433-469.

Najbar B., Szuszkiewicz E., Zieleniewski W., Wody środkowego Nadodrza, Zielona Góra 1999.

Onomastyka literacka, red. M. Biolik, Olsztyn 1993.

Rospond S., Klasyfikacja strukturalno-gramatyczna słowiańskich nazw geograficznych, Wrocław 1957.

Rudnicki M., Nazwy Odry i jej ważniejszych dopływów, [w:] Monografia Odry, red. A. Grodek, M. Kiełczewska-Zalewska, A. Zierhoffer, Poznań 1948, s. 19-69.

Słownik imion współcześnie w Polsce używanych, wyd. K. Rymut, Kraków 1995.

Pasterniak W., Szczegóła H., Słownik nazw geograficznych Ziemi Lubuskiej (województwo zielonogórskie), Zielona Góra 1963.

Rzetelska-Feleszko E., Polska terminologia onomastyczna. Problematyka, Zeszyty Naukowe UG, Prace Językoznawcze 17-18, s. 217-222.

Taszycki W. , Słowiańskie nazwy miejscowe (Ustalenie podziału), Kraków 1946; przedruk w: W. Taszycki, Rozprawy i studia polonistyczne, t. I: Onomastyka, Wrocław 1958, s. 228-268.

Zagórski Z., Grzelakowa E., Z metodologii badań nazw terenowych, [w:] V Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna, red. K. Zierhoffer, Poznań 1988, s. 275-279.

Żuraszek-Ryś I., Kształtowanie się nazewnictwa miejskiego Zielonej Góry, [w:] Miasto w perspektywie onomastyki i historii, red. I. Sarnowska-Giefing i M. Graf, Poznań 2010, s. 423-434.

Uwagi

Jest to przedmiot opcjonalny, wybierany z oferty przedmiotów do wyboru Instytutu Filologii Polskiej; przedmiot zostanie uruchomiony w zależności od potrzeb i zainteresowania w danym semestrze studiów (na podstawie deklaracji studentów/elektronicznego wyboru przedmiotów).


Zmodyfikowane przez dr Iwona Żuraszek-Ryś (ostatnia modyfikacja: 24-04-2022 17:11)