SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Pdw: Kultura nie tylko literacka w wypowiedziach Jana Pawła II - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Pdw: Kultura nie tylko literacka w wypowiedziach Jana Pawła II
Kod przedmiotu 08.9--FiPlP-PDW: KLw wJPII-S21
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Anastazja Seul, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Wskazanie na kulturotwórczy aspekt wypowiedzi Jana Pawła II. Zapoznanie studentów  z nawiązaniami  Jana Pawła II do literatury pięknej: polskiej i obcej. Zwrócenie uwagi na funkcje, jakie odwołania literackie pełnią w  papieskich wypowiedziach nieliterackich. 

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza dotycząca kultury i jej humanistyczego znaczenia dla rozwoju spoełczeństw. 

Zakres tematyczny

  1. Perspektywa  kulturotwórcza w wypowiedziach Jana Pawła II.
  2. Rozumienie literatury pięknej jako locus theologicus na wybranych przykładach.
  3. Odwołania do podstawowych wartości humanistycznych, które znane są od starożytności (veritas, bonum, pulchrum).
  4. Poznanie aspektów kulturowych obecnych w wypowiedziach papieża skierowanych do:
  •       przedstawicieli świata nauki i kultury zgromadzonych w kościele o. Paulinów na Skałce (Kraków, 8 czerwca 1979). 
  •       zebranych na  uroczystości nadania doktoratu HONORIS CAUSA  Uniwersytetu Jagiellońskiego (Kraków 22 czerwca 1983).
  •       przedstawicieli świata kultury zgromadzonych w kościele św. Krzyża w Warszawie (Warszawa, 13 czerwca 1987).
  •       przedstawicieli świata kultury zgromadzonych w Teatrze Narodowym  w Warszawie (Warszawa, 8 czerwca 1991).
  •       rektorów wyższych uczelni w Polsce (Toruń, 7 czerwca 1999) .

Metody kształcenia

Dyskusja, "burza mózgów", praca pisemna, ćwiczenia aktywizujące, praca w grupach, prezentacja multimedialna.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Obecność i aktywny udział w zajeciach , pozytywna ocena z prac pisemnych, kolokwium i prezentacji multumedialnej. 

Literatura podstawowa

Literatura: 

Chrząstowska B., Trudne piękno w twórczości Jana Pawła II„Polonistyka”, 2008, nr 7, s. 18- 25.

Kultura nie tylko literacka. W kręgu myśli Karola Wojtyły - Jana Pawła II Część I , red. E. Bednarczyk-Stefaniak i A. Seul, Zielona Góra 2017.

Kultura nie tylko literacka. W kręgu myśli Karola Wojtyły - Jana Pawła II Część II, red. D. Kulczycka, A. Seul, Zielona Góra 2018.

Teksty źródłowe: 

 Jan Paweł II,  Dzieła Zebrane, Kraków 2007  t. III [tu: przemówienia do świata kultury wygłoszone podczas pielgrzymek do Polski]:·        

Jan Paweł II,  Dzieła Zebrane, Kraków 2007  t. X, XI, XII, XIII [tu wybrane przez studentów wypowiedzi, w których znajdują się odwołania do literatury pięknej - polskiej i obcej].

Literatura uzupełniająca

Dybciak K., Literacka i teatralna twórczość Jana Pawła II w przestrzeni interpretacyjnej, „Ethos”2007, nr 1 – 2, s. 268 - 293

Karol Wojtyła – Jan Paweł II, artysta słowa, red. M. Ołdakowska Kuflowa, W. Kaczmarek, Lublin 2015.

Okoń J., Życiowy profil poety (o drodze twórczej Karola Wojtyły), „Znak” 1982, nr 6, s. 556 – 578.

Seul A., Literatura polska w wypowiedziach Jana Pawła  II, Prawda. Dobro . Piękno,  Poznań 2014.

Uwagi

Teksty źródłowe są dostępne  także na wielu stronach internetowych.

Jest to przedmiot opcjonalny, wybierany z oferty przedmiotów do wyboru Instytutu Filologii Polskiej; przedmiot zostanie uruchomiony w zależności od potrzeb i zainteresowania w danym semestrze studiów (na podstawie deklaracji studentów/elektronicznego wyboru przedmiotów).


Zmodyfikowane przez dr hab. Anastazja Seul, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 30-04-2022 11:23)