SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język obcy nowożytny - język angielski - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język obcy nowożytny - język angielski
Kod przedmiotu 09.1-WH-WHP-JON/JA1-Ć-S14_genHBVEO
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania angielski
Sylabus opracował
  • mgr Rienk Vierstra
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Cykl praktycznych ćwiczeń z języka angielskiego doskonalących umiejętność porozumiewania się w sytuacjach życia codziennego i zawodowego, prowadzących do uzyskania kompetencji komunikacyjnej i językowej. Wprowadzenie podstawowej terminologii nauk humanistycznych i społecznych. Poznawanie specyfiki kulturowej krajów angielskiego obszaru językowego. Uzyskanie znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz dla potrzeb studiowania i wykonywania pracy zawodowej.

Wymagania wstępne

Znajomość języka obcego na poziomie A2+/B1 według skali ESOKJ.

Zakres tematyczny

  1. Opis postaci, otoczenia, zjawisk przyrodniczych, podstawowych relacji międzyludzkich (forma ustna i pisemna).
  2. Człowiek w relacjach z otoczeniem  (szeroki zakres tematów dotyczących życia codziennego i zawodowego np. zainteresowania, daty, praca zawodowa, poszukiwanie mieszkania, wspólnota mieszkaniowa, życie studenckie, zwroty grzecznościowe, smalltalk etc.).
  3. Człowiek, jego uczucia, emocje i pragnienia (wyrażanie zadowolenia i niezadowolenia, sympatii i antypatii, pewności, niepewności, przypuszczenia, aprobaty, dezaprobaty, formułowanie opinii oficjalnych i prywatnych).
  4. Prezentacja, utrwalenie i stosowanie najważniejszych struktur gramatycznych.
  5. Poznawanie specyfiki kulturowej krajów anglojęzycznych.

Metody kształcenia

Metoda komunikacyjna; praca z tekstem źródłowym, tekstem prasowym; dyskusja, dialog, symulacja, odgrywanie ról, burza mózgów, gry dydaktyczne, wywiad, praca w parach i grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie kontroli bieżącej – ustnej oraz kontroli okresowej – pisemnej (testy cząstkowe, sprawdziany). Uzyskanie minimum 60% z testów, prezentacji itp. Warunkiem zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz wykonanie wszystkich zadań lub projektów określonych przez prowadzącego.

Literatura podstawowa

1. Destination B1 - Grammar and Vocabulary,  M.Mann, S.Tylor-Knowles, Macmillan, 2008

2. Alexander, L.G. Developing skills. Longman/PWN, Warszawa, 1997.

3. Cambridge Preliminary English Tests, Handbook, Sample Papers for updated examination in March, 2004, University of Cambridge ESOL examinations. CUP, 2005.

4. Dooley, J., Evans, V. Grammarway, Swansea, 1998.

5. Handling Language, T. Buitendijk, Willink, 1997

6. Soars, L and J. Headway Intermediate Fourth Edition, Student’s Book. OUP, Oxford, 2009.

7. Soars, L and J. Headway Pre-Intermediate Third Edition, Student’s Book. OUP, Oxford, 2009.

Literatura uzupełniająca

1. Murphy, R. English Grammar in Use. CUP, Cambridge, 2004.

2. Murphy, R. Essential Grammar in Use. CUP, Cambridge, 2006.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 11-05-2022 14:00)