SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język obcy nowożytny - język francuski - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język obcy nowożytny - język francuski
Kod przedmiotu 09.1-WH-WH-JON/JF1-Ć-14_genV7N7Q
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania francuski
Sylabus opracował
  • mgr Barbara Wrześniak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Cykl praktycznych ćwiczeń z języka francuskiego doskonalących umiejętność porozumiewania się w sytuacjach życia codziennego i zawodowego, prowadzących do uzyskania kompetencji komunikacyjnej i językowej. Wprowadzenie podstawowej terminologii nauk humanistycznych i społecznych. Poznawanie specyfiki kulturowej krajów francuskiego obszaru językowego. Uzyskanie znajomości języka obcego na poziomie biegłości B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz dla potrzeb studiowania i wykonywania pracy zawodowej.

Wymagania wstępne

Znajomość języka obcego na poziomie A2+/B1 według skali ESOKJ.

Zakres tematyczny

1)       Rozumienie ze słuchu prostych tekstów i ćwiczenie krótkich wypowiedzi i reakcji językowych w sytuacjach kontaktów interpersonalnych (nawiązywanie kontaktu, przedstawianie siebie lub innej osoby, opis postaci, umawianie się na spotkanie, proponowanie wspólnego spędzania wolnego czasu, zaproszenie na imprezę urodzinową, akceptacja propozycji lub odmowa, składanie życzeń.

2)       Umiejętność wyrażania własnych emocji i stanu psychofizycznego (np. zadowolenia, niezadowolenia, smutku, radości, dobrego lub złego samopoczucia), a także osobistych preferencji i opinii na dany temat.

3)       Rozumienie ogłoszeń prasowych i odpowiedzi na nie.

4)       Redagowanie tekstów z zakresu prostej korespondencji prywatnej (życzenia, pozdrowienia z podróży lub wakacji, sms-y, e-maile).

 

Metody kształcenia

Metoda komunikacyjna; praca z tekstem źródłowym, tekstem prasowym; dyskusja, dialog, symulacja, odgrywanie ról, burza mózgów, gry dydaktyczne, wywiad, praca w parach i grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie kontroli bieżącej – ustnej oraz kontroli okresowej – pisemnej (testy cząstkowe, sprawdziany). Uzyskanie minimum 60% z testów, prezentacji itp. Warunkiem zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz wykonanie wszystkich zadań lub projektów określonych przez prowadzącego.

Literatura podstawowa

1.      Céline Braud, EDITO Méthode de français, Didier, 2016.

2.      Chanéac-Knight Laetitia, # La classe, CLE International, 2019.

2.      Fustier, M., Exercices pratiques de communication, Editions d'Organisation, Paris, 2004.

 

 

 

    

Literatura uzupełniająca

1.     Cormanski, A., Techniques dramatiques: activités d'expression orale. Hachette FLE, Paris, 2005

 

 

 

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 11-05-2022 14:01)