SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język obcy nowożytny - język niemiecki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język obcy nowożytny - język niemiecki
Kod przedmiotu 09.1-WH-WHP-JON/JN4-Ć-14_gen8P1V5
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 3
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania niemiecki
Sylabus opracował
 • mgr Mirosława Nosewicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Egzamin

Cel przedmiotu

Cykl praktycznych ćwiczeń z języka niemieckiego doskonalących umiejętność porozumiewania się w sytuacjach życia codziennego i zawodowego, prowadzących do uzyskania kompetencji komunikacyjnej i językowej. Wprowadzenie podstawowej terminologii nauk humanistycznych i społecznych. Uzyskanie znajomości języka niemieckiego na poziomie biegłości B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz dla potrzeb studiowania i wykonywania pracy zawodowej.

Wymagania wstępne

Znajomość języka niemieckiego na poziomie B1+ według skali ESOKJ.

Zakres tematyczny

 1. Styl życia, świat wartości, sens życia.
 2. Szkoła, wykształcenie, zawód, praca, korespondencja formalna.
 3. Obyczajowość i tradycje w krajach niemieckojęzycznych (święta religijne i inne, formułowanie życzeń, zaproszeń, podziękowań- forma ustna i pisemna, nieoficjalna rozmowa telefoniczna).
 4. Człowiek, a media (współczesne środki przekazu i przetwarzania informacji).

Metody kształcenia

Metoda komunikacyjna; praca z tekstem źródłowym, tekstem prasowym; dyskusja, dialog, symulacja, odgrywanie ról, burza mózgów, gry dydaktyczne, wywiad, praca w parach i grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie kontroli bieżącej – ustnej oraz kontroli okresowej – pisemnej ( testy cząstkowe, sprawdziany). Uzyskanie minimum 60% z testów, prezentacji itp. Warunkiem zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz wykonanie wszystkich zadań lub projektów określonych przez prowadzącego. Egzamin końcowy sprawdzający stopień zaawansowania językowego w zakresie poszczególnych sprawności językowych. Próg zaliczenia egzaminu: 60% - co odpowiada ocenie dostatecznej, 71%-79% - dostateczny plus, 80% -86% - dobry, 87%-92% - dobry plus, od 93% - bardzo dobry.

Literatura podstawowa

 1. Ros,L.,Swerlowa,O. Aussichten, Ernst Klett Sprachen, Stuttgart 2011
 2. Sander I, Braun B. DaF kompakt. Ernst Klett Sprachen, Stuttgart 2011.
 3. Koithan Ute, Schmitz Helen. Aspekte Mittelstufe Deutsch, Langenscheidt 2007.

Literatura uzupełniająca

 1. Koithan Ute, Schmitz Helen. Aspekte neu Mittelstufe Deutsch, Klett-Langenscheidt München 2017.
 2. Motta, G. Direkt. LektorKlett, Poznań 2008.
 3. Hilpert, S., Kalender, S. Schritte international. Hueber Verlag, Ismaning 2007.
 4. Kirchmeyer, S. Blick auf Deutschland. LektorKlett, Stuttgart 1997.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez mgr Mirosława Nosewicz (ostatnia modyfikacja: 23-04-2022 13:27)