SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Przedmiot do wyboru - Nowe technologie/Internet w tekstach kultury - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Przedmiot do wyboru - Nowe technologie/Internet w tekstach kultury
Kod przedmiotu 09.2--FiPlP-NTITK-S22
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 5
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Tomasz Ratajczak, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zasadniczym celem zajęć jest przedstawienie sposobów obrazowania Internetu czy nowych technologii w wybranych tekstach kultury (np. w filmie) - to po pierwsze; po drugie - poruszane w czasie zajęć treści mają uświadomić studentom, na czym mógłby polegać byt symboliczny Sieci i co Sieć, mając na uwadze jej byty symboliczny i rzeczywisty, ma wspólnego ze średniowieczną książką. Celem trzecim jest dostrzeżenie nie zawsze wyraźnie „widzialnych” czy „słyszalnych” zagrożeń i pułapek, na jakie są narażeni użytkownicy nowych technologii/Internetu. 

Wymagania wstępne

Ogólna wiedza na temat zjawisk zachodzących w otaczającej rzeczywistości społecznej w kontekście Internetu/nowych technologii.

Zakres tematyczny

Byt rzeczywisty i symboliczny Internetu/nowych technologii na tle bytu rzeczywistego i symbolicznego średniowiecznej książki. Mieszkanie w stylu hi-tech czyli o pewnej próbie odwzorowania cyberprzestrzeni. Internet/nowe technologie jako temat/motyw w tekstach kultury (analiza wybranych przykładów). Internet/nowe technologie – przeszłość, teraźniejszość, przyszłość. Internet/nowe technologie – korzyści  i zagrożenia wynikające z ich użytkowania.

Metody kształcenia

wykład konwersatoryjny, praca z tekstem (w tym audiowizualnym) - analiza przykładowych tekstów kultury połączona z dyskusją

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest regularna obecność i aktywność na zajęciach. Ocena końcowa z przedmiotu będzie wystawiona na podstawie ocen cząstkowych uzyskanych w wyniku indywidualnej aktywności studenta w toku dyskusji i/lub ocen cząstkowych z aktywności studenta w pracy zespołowej. Dozwolony limit nieobecności na zajęciach: 2; w przypadku większej liczby nieobecności konieczne jest zaliczenie wszystkich opuszczonych zajęć w trakcie konsultacji lub w ramach zajęć z innymi grupami (w tym zajęć na studiach niestacjonarnych) w ciągu czterech tygodni od ustania okresu nieobecności i nie później niż na koniec semestru; gdy student przekroczy limit nieobecności i ich nie nadrobi w terminie, prowadzący może wystawić z przedmiotu ocenę niedostateczną.

Literatura podstawowa

  1. S. E. Flores, Sfejsowani, tłum. K. Mojkowska, Warszawa 2017.
  2. M. Castells, Galaktyka Internetu. Refleksje nad Internetem, biznesem i społeczeństwem, tłum. T. Hornowski, Poznań 2003.
  3. Liternet.PL, red. P. Marecki, Kraków 2003.
  4. M. Janusiewicz, Literatura doby Internetu: interaktywność i multimedialność tekstu, Kraków 2013.
  5. T. Ratajczak, O bycie symbolicznym Internetu (na tle bytu symbolicznego średniowiecznej książki), [w:] Wokół tekstów kultury: Literatura – Język – Teatr – Internet, red. nauk. M. Januszewicz, T. Ratajczak, Zielona Góra 2009, s. 399–408.
  6. Wybór materiałów internetowych i filmowych.

Literatura uzupełniająca

wg bieżących potrzeb

Uwagi

Ponieważ podczas zajęć będą miały miejsce prezentacje wybranych materiałów filmowych, w miarę możliwości ćwiczenia z tego przedmiotu są planowanie w cyklach czterogodzinnych (na studiach stacjonarnych co dwa tygodnie); z uwagi na specyfikę treści przedmiotowych zajęcia odbywają się w salach ze stałym dostępem do Internetu i z odpowiednim sprzętem multimedialnym.

Jest to przedmiot opcjonalny, wybierany z oferty przedmiotów do wyboru Instytutu Filologii Polskiej; przedmiot zostanie uruchomiony w zależności od potrzeb i zainteresowania w danym semestrze studiów (na podstawie deklaracji studentów/elektronicznego wyboru przedmiotów).


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 13-05-2022 20:54)