SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Edytorstwo tekstów literackich - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Edytorstwo tekstów literackich
Kod przedmiotu 09.2--FiPlP-ETL-S22
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 4
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Katarzyna Grabias - Banaszewska
 • dr Aneta Narolska
 • dr Joanna Wawryk
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest zapoznanie studenta z zasadami wydawania literatury dawnej, dziewiętnastowiecznej i współczesnej.

Wymagania wstępne

Wiedza z zakresu historii literatury polskiej na poziomie studiów polonistycznych pierwszego stopnia.

Zakres tematyczny

 • Edytorstwo piśmiennictwa dawnego
 1. Porządek pracy wydawniczej. Struktura książki.
 2. Edycja tekstu dawnego – autentyczność tekstu i podstawa wydania.
 3. Edycja tekstu dawnego – aparat krytyczny i technika kolacjonowania.
 4. Odbiorcy wydania, podział wydań (typ A i B).
 5. Wykorzystanie nowych technologii przy wydawaniu tekstów dawnych (wydania elektroniczne i on-line, biblioteki cyfrowe).
 • Edytorstwo literatury dziewiętnastowiecznej
 1. Zasady wydawania tekstów literackich XIX wieku. Modernizacja ortografii i interpunkcji tekstów dziewiętnastowiecznych.
 2. Edycja krytyczna – dramat romantyczny.
 3. Edycja krytyczna – poemat romantyczny.
 4. Historia edycji wybitnych dzieł (przykład: J. Potocki, Rękopis znaleziony w Saragossie).
 5. Współczesne edycje tekstów XIX-wiecznych (przykład: edycja krytyczna Pism wszystkich Bolesława Prusa).
 • Edytorstwo dzieł współczesnych
 1. Problemy edytorstwa naukowego tekstów literackich XX i XX wieku.
 2. Modele postępowania z tekstem współczesnym (na wybranych przykładach dzieł literatury pięknej).
 3. Edycja tekstów prozatorskiech.
 4. Edycja utworów wierszowanych.
 5. Edycja dramatów scenicznych.

Metody kształcenia

dyskusja, zadania dydaktyczne, metoda projektu, samodzielna lektura

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest obecność na zajęciach i aktywny w nich udział, zaliczenie kolokwium, zadań dydaktycznych oraz projektu.

 

Literatura podstawowa

 1. Edytorstwo: wobec masowości źródeł najnowszych, red. nauk. J. Sikorska-Kulesza, Warszawa 2018.
 2. Garbal Ł., Edytorstwo. Jak wydawać współczesne teksty literackie, Warszawa 2011.
 3. Goliński Z., Edytorstwo naukowe tekstów literackich. Stan obecny i jego potrzeby, [w:] Wiedza o literaturze i edukacji, red. T. Michałowska et al., Warszawa 1996.
 4. Górski K., Sztuka edytorska, Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, Toruń 2011.
 5. Karpiński A., Tekst staropolski. Studia i szkice o literaturze dawnej w rękopisach, Warszawa 2003.
 6. Karpiński A., Edytorstwo i krytyka tekstu w Polsce u progu XXI wieku. Kontynuacje i wyzwania, [w:] Humanizm i filologia, red. A. Karpiński, Warszawa 2011, s. 491-512.
 7. Loth R., Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa 2006.
 8. Teksty do ćwiczeń edytorskich, red. S. Vrtel-Wierczyński, nr 1 i 2, Warszawa 1954 i 1955.
 9. Wolański A., Edycja tekstów. Praktyczny poradnik: książka, prasa, www, Warszawa 2008.
 10. Zasady typowego opracowania edytorskiego, praca zbiorowa pod red. L. Marszałka, wyd. 2 zmienione, Warszawa 1962.
 11. Zasady wydawania tekstów staropolskich (projekt). Przykłady oprac. J. Woronczak, red. M. R. Mayenowa, Wrocław 1955.

Literatura uzupełniająca

 1. Chachulski T., Edytorstwo jako historia literatury i inne studia o poezji XVIII wieku, Warszawa 2019.
 2. Chwałowski R., Typografia typowej książki, Gliwice 2002.
 3. Goliński Z., Edytorstwo. Tekstologia. Przekroje, Wrocław 1969.
 4. Pelc J., Teoria edytorstwa w konfrontacji z praktyką. Podstawy krytycznego wydania w teorii oraz w praktyce edytorów literackich tekstów polskich z XVI i XVII wieku, „Przegląd Humanistyczny” 1990, nr 12, s. 23-33.
 5. Tazbir J., Edytorskie potknięcia, Gdańsk 1997.
 6. Trzynadlowski J., Autor, dzieło, wydawca, Wrocław 1988.
 7. Trzynadlowski J., Edytorstwo. Tekst, język, opracowanie, wyd. 3 uzup., Warszawa 1983.
 8. Winek T., „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza. Autografy i edycje, Toruń-Warszawa 2011.
 9. Współczesne polskie drukarstwo i grafika książki: mały słownik encyklopedyczny, pod red. B. Kleszczyńskiego, K. Racinowskiego, Wrocław 1982.
 10. Kowalska M., Transkrypcja tekstów w środowisku elektronicznym. Przegląd wybranych narzędzi, „Sztuka Edycji. Studia Tekstologiczne i Edytorskie” 2016, nr 2 (10): Edytorstwo w świecie elektronicznym, red. M. Śliwińska, s. 65-73.

 

Uwagi

Ćwiczenia będą realizowane z wykorzystaniem wybranych tekstów źródłowych, rękopisów i ikonografii ze zbiorów:

 • Repozytorium Cyfrowego Biblioteki Narodowej
 • Repozytorium Cyfrowego Instytutów Naukowych
 • Centralnego Repozytorium Cyfrowego Archiwów Państwowych
 • Repozytorium Cyfrowego Filmoteki Narodowej
 • Platformy Cyfrowej Biblioteki Kórnickiej PAN

 Na zajęciach będą też omawiane przykładowe edycje utworów literatury polskiej ukazujące się w seriach, jak:

 • „Biblioteka Narodowa”
 • „Biblioteka Polska”
 • „Biblioteka Pisarzy Staropolskich”
 • „Biblioteka Pisarzy Polskiego Oświecenia”
 • wybrane współczesne serie dla dzieci i młodzieży

 


Zmodyfikowane przez dr Katarzyna Grabias - Banaszewska (ostatnia modyfikacja: 04-05-2022 19:24)