SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Kształcenie sprawności receptywnych (słuchanie, czytanie) - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Kształcenie sprawności receptywnych (słuchanie, czytanie)
Kod przedmiotu 09.3--FiPlD-KSR-S22
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia angielska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Występuje w specjalnościach glottodydaktyka
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr Dorota Szagun
 • dr hab. Iwona Pałucka-Czerniak, prof. UZ
 • dr Iwona Żuraszek-Ryś
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest pozyskanie przez studenta wiedzy z zakresu nauczania sprawności receptywnych: stosowanych metod i technik nauczania tych sprawności, sprawdzania umiejętności rozumienia ze słuchu oraz czytania tekstu ze zrozumieniem (czytanie globalne, selektywne i szczegółowe), a także kryteriów ich oceniania na poszczególnych poziomach biegłości językowej. Ćwiczenia mają wyposażyć studenta w umiejętność wybierania i tworzenia odpowiednich materiałów do ćwiczeń oraz w kompetencje oceny przydatności i poprawności dostępnych źródeł. Student docenia potencjał w pracy z aktualnymi materiałami dźwiękowymi i pisanymi, dostrzega w nich sposób na motywację i aktywizację uczniów.

Wymagania wstępne

Student posiada ogólną wiedzę na temat języka polskiego i kultury polskiej, dotyczącą zwłaszcza współczesnej literatury polskiej i użytkowych tekstów kultury, a także podstawowych gatunków tekstów w odmianie ogólnopolskiej (m.in. współczesne wiersze, piosenki, bajki i baśnie, formy publicystyczne: eseje, felietony, wywiady i dziennikarskie: wiadomości, komentarze, informacje). 

Zakres tematyczny

 1. Czynniki wspierające uczenie się czytania i słuchania ze zrozumieniem.
 2. Wyjściowe różnice uczniów/ słuchaczy w zakresie alfabetu i rodzimych zasobów fonetycznych.
 3. Sprawności receptywne na poszczególnych poziomach kształcenia językowego – programy nauczania JPJO, standardy wymagań egzaminacyjnych.
 4. Techniki nauczania rozumienia ze słuchu: słuchanie planowane i słuchanie przypadkowe, słuchanie jednokrotne i słuchanie wielokrotne.
 5.  Ćwiczenia poprzedzające słuchanie i ćwiczenia w słuchaniu ze zrozumieniem.
 6. Techniki nauczania czytania.
 7. Ćwiczenia służące rozwijaniu sprawności czytania. Głoska a litera w ujęciu funkcjonalnym.
 8. Techniki sprawdzania umiejętności rozumienia ze słuchu i kryteria oceniania tej sprawności.
 9. Techniki sprawdzania umiejętności czytania ze zrozumieniem i kryteria oceniania tej sprawności.
 10. Podejście zintegrowane w nauczaniu sprawności językowych. Kształtowanie sprawności czytania i słuchania w kontekście sprawności produktywnych.
 11. Zasoby ćwiczeń sprawności receptywnych w podręcznikach i materiałach dodatkowych (nagrania preparowane, teksty kultury).
 12. Przygotowywanie własnych materiałów do ćwiczeń z czytania.
 13. Przygotowywanie własnych materiałów do ćwiczeń ze słuchania. Rola lektora w udostępnianiu tekstu.

Metody kształcenia

Prezentacja multimedialna, dyskusja, praca z podręcznikami do nauczania języka polskiego jako obcego  i aplikacjami, praca ze sprzętem audio, metoda projektu.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

obecność na zajęciach i aktywne w nich uczestnictwo (w dyskusjach, w formie odpowiedzi ustnej, poprzez wykonywane analizy i ćwiczenia pisemne), realizacja projektu – przygotowanie ćwiczeń doskonalących sprawności receptywne; ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych (oceny wypowiedzi ustnej/ merytorycznego głosu w dyskusji/ praktycznej analizy i interpretacji oraz oceny za projekt)

Literatura podstawowa

P. Gębal, W. Miodunka, Dydaktyka i metodyka nauczania języka polskiego jako obcego i drugiego, Warszawa 2020 (rozdz. 9.2: Podejmowanie działań receptywnych, s. 269-292).

A. Majkiewicz, Różne odmiany tekstów na lekcji języka polskiego jako obcego, czyli o potrzebie zachowania autentyczności językowej,[w:] Inne optyki. Nowe programy, nowe metody, nowe technologie w nauczaniu kultury polskiej i języka polskiego jako obcego, red. R. Cudak, J. Tambor. Katowice 2001, s. 125-135.

A. Prizel-Kania, Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu w języku polskim jako obcym, Kraków 2013.

A. Ruszer, Oswoić tekst. Podręcznik kompozycji i redakcji tekstów użytkowych dla poziomów B2 i C1, Kraków 2011.

A. Seretny, E. Lipińska, ABC metodyki nauczania języka polskiego jako obcego, Kraków 2005 (rozdział: Nauczanie i rozwijanie sprawności językowych. Nauczanie czytania, s. 185-226 oraz rozdział: Nauczanie i rozwijanie sprawności językowych. Rozumienie ze słuchu, s. 137-162).

Literatura uzupełniająca

A. Burzyńska, Rozwijanie sprawności rozumienia ze słuchu w nauczaniu języka polskiego jako obcego, [w:] Wrocławska dyskusja o języku polskim jako obcym. Materiały z Międzynarodowej Konferencji Stowarzyszenia „Bristol”, red. A. Dąbrowska. Wrocław 2004, s. 157-163.

E. Lipińska, Słuchanie – sprawność zaniedbywana, „Przegląd Polonijny” 4, 1994, s. 75-89.

E. Lipińska, A. Seretny, Integrowanie kompetencji lingwistycznych w glottodydaktyce. Na przykładzie nauczania języka polskiego jako obcego/ drugiego, Kraków 2013.

Programy nauczania języka polskiego jako obcego. Poziom A1-C2, red. I. Janowska i inni, Kraków 2016.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr hab. Iwona Pałucka-Czerniak, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 28-04-2022 07:55)