SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język obcy nowożytny - język francuski - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język obcy nowożytny - język francuski
Kod przedmiotu 09.1-WH-WH-JON/JF1-Ć-14_genV7N7Q
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filozofia
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania francuski
Sylabus opracował
 • mgr Barbara Wrześniak
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia 30 2 - - Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Cykl praktycznych ćwiczeń z języka francuskiego doskonalących umiejętność porozumiewania się w sytuacjach życia codziennego i zawodowego, prowadzących do uzyskania kompetencji komunikacyjnej i językowej. Wprowadzenie podstawowej terminologii nauk humanistycznych i społecznych. Uzyskanie znajomości języka francuskiego na poziomie biegłości B2 według Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego oraz dla potrzeb studiowania i wykonywania pracy zawodowej.

Wymagania wstępne

Znajomość języka obcego na poziomie A2+/B1 według skali ESOKJ.

Zakres tematyczny

 1. Porozumiewanie się w sytuacjach życia codziennego i zawodowego, relacje z otoczeniem: przedstawianie się, zawieranie znajomości, życie rodzinne i towarzyskie, opis postaci, zainteresowania, czas wolny, poszukiwanie mieszkania, życie studenckie, święta i uroczystości.
 2. Człowiek, jego uczucia, emocje i pragnienia ( wyrażanie zadowolenia i niezadowolenia, sympatii i antypatii, pewności, niepewności, przypuszczenia, aprobaty, dezaprobaty, formułowanie opinii oficjalnych i prywatnych).
 3. Analiza i tłumaczenie nieskomplikowanych tekstów informacyjno-użytkowych.

 

Metody kształcenia

Metoda komunikacyjna; praca z tekstem źródłowym, tekstem prasowym; dyskusja, dialog, symulacja, odgrywanie ról, burza mózgów, gry dydaktyczne, wywiad, praca w parach i grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie kontroli bieżącej – ustnej oraz kontroli okresowej – pisemnej (testy cząstkowe, sprawdziany). Uzyskanie minimum 60% z testów, prezentacji itp. Warunkiem zaliczenia jest aktywne uczestnictwo w zajęciach oraz wykonanie wszystkich zadań lub projektów określonych przez prowadzącego.

Literatura podstawowa

 1. Cicurel, Fr., Fedoya, E. i Porquier, R., Communiquer en français, Hatier International, Paris, 1987.
 2. Cormanski, A., Techniques dramatiques: activités d'expressions orale, Hachette FLE, Paris, 2005.
 3. Fustier, M., Exercices pratiques de communiquation, Editions d'Organisation, Paris, 2004
 4. Braud C., ÉDITO Méthode de français Niveau A1, Didier, 2016

Literatura uzupełniająca

 1. Wybrane współczesne dokumenty autentyczne: materiały internetowe,
 2. Elodie Heu, Le Nouvel Edito Niveau A2, Didier
 3. Augé, H., Borot, M.-F. et Vielmas, M. Jeux pour parler jeux pour créer, CLE International, Paris, 1989.

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Dariusz Sagan (ostatnia modyfikacja: 07-05-2023 05:21)