SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Język niemiecki - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Język niemiecki
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-D-03_22
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obieralny
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • mgr Danuta Chlebicz
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Laboratorium 30 2 18 1,2 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest ugruntowanie przez studenta  znajomości języka niemieckiego na poziomie B2 i uzyskanie poziomu B2+ wg Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Językowego.

Wymagania wstępne

Znajomość języka obcego na poziomie B2 według skali ESOKJ.

Zakres tematyczny

Lp. Treści programowe - LABORATORIUM   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
 
L1 Nauka i studia w krajach niemieckojęzycznych: strony internetowe uczelni; terminologia naukowa; stypendia; wymiana akademicka; praktyki studenckie.     3   1  
L2 Poszukiwanie pracy: życiorys, list motywacyjny.     2   2  
L3 Poszukiwanie pracy: rozmowa kwalifikacyjna; doświadczenie zawodowe; pytania potencjalnego pracodawcy.     2   2  
L4 Początki pracy w przedsiębiorstwie: kompetencje, obowiązki.     2   2  
L5 Początki pracy w przedsiębiorstwie: struktura przedsiębiorstwa, zasady bezpieczeństwa, rodzaje zagrożeń.     2   1  
L6 Budowa urządzeń i maszyn: opis, zasady działania.     2   1  
L7 Materiały: ich właściwości i zastosowanie     2   1  
L8 Wokół produktu: prezentacja.     2   1  
L9 Budowa urządzeń i maszyn: opis, zasady działania.     2   1  
L10 Sprawdzian.     1   1  
L11 Badania i rozwój: poszukiwanie i przekazywanie informacji; innowacje techniczne.     2   1  
L12 Wynalazcy i wynalazki.     2   1  
L13 Pozyskiwanie, prezentacja i interpretacja danych istotnych dla studiowanego kierunku.     2   1  
L14 Prezentacja ustna i pisemna wybranego zagadnienia związanego z kierunkiem studiów.     2   1  
L15 Test zaliczeniowy z pytaniami otwartymi i zamkniętymi.     2   1  
    Suma: 30   18

 
 

 

 

 

Metody kształcenia

Interakcyjno-sekwencyjna metoda nauczania języka niemieckiego z podejściem komunikacyjnym.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Podstawą do zaliczenia zajęć ćwiczeniowych jest obecność na wszystkich zajęciach, systematyczne przygotowywanie się do każdych zajęć oraz zaliczenie wszystkich cząstkowych kolokwiów sprawdzających (ustnych i pisemnych) w semestrze.

Ocena końcowa jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych.

Literatura podstawowa

1. B. Szymoniak, W. Borkowy, B. Kujawa, Mit Beruf auf Deutsch, profil mechaniczny, Nowa Era, Warszawa 2013

2. M. Rolbieniecka, J. Kucharczyk, Deutsch für Profis, branża mechaniczna, Wydawnictwo LektorKlett, Poznań 2013

3. M. Steinmetz, H. Dintera, Deutsch für Ingenieure, Springer Vieweg, Wiesbaden 2019

Literatura uzupełniająca

 1. S. Kaufmann, L. Rohrmann, P. Szablewski-Çavus, Orientierung im Beruf, Klett-Langenscheidt GmbH, München 2013

 2. A. Braun, P. Szablewski-Çavus, Orientierung im Beruf Intensivtrainer, Klett-Langenscheidt GmbH, München 2013 

 3. Zespół autorów: K. Łuniewska, M. Piotrowska, J. Rozwalka, U. Szczepańska, U. Tworek, Z. Wąsik, M. Zagórna, einFach gut. Profil 2. Kommunikation in Technik und Industrie, Wydawnictwo Szkolne PWN, Warszawa 1999
 4. M. Gurgul, A. Jarosz, J. Jarosz, A. Pietrus-Rajman, Deutsch für Profis, branża ekonomiczna, Wydawnictwo LektorKlett, Poznań 2013
 5. H. Dreyer, R. Schmitt, Lehr- und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Verlag für Deutsch, München 1995
 6. G. Werner, Grammatiktraining Deutsch, Langenscheidt KG, Berlin und München, 2001
 7. J. Z. Koch, Słownik naukowo-techniczny niemiecko-polski, polsko-niemiecki, Wydawnictwo Naukowo-Techniczne, Warszawa 1984
 8. J. Pheby, W. Scholze, Słownik obrazkowy niemiecko-angielski, Wydawnictwo „Wiedza Powszechna”, Wydawnictwo Philip Wilson, Warszawa 1996
 9. Abenteuer Technik, Ravensburger Buchverlag, Ravensburg 2010
 10. https://www.goethe.de
 11. https://www.dw.com

Uwagi


Zmodyfikowane przez mgr Danuta Chlebicz (ostatnia modyfikacja: 27-04-2022 00:38)