SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Zarządzanie zasobami ludzkimi - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Zarządzanie zasobami ludzkimi
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-D-11_22
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi pojęciami z zakresu zarządzania i kierowania zespołem pracowniczym oraz rozwijanie umiejętności planowania i pozyskiwania pracowników.

Wymagania wstępne

Elementarna wiedza i umiejętności z zakresu organizacji pracy i zarządzania.

Zakres tematyczny

             
Lp. Treści programowe - WYKŁAD   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
W1 Zarządzanie zasobami ludzkimi: Wybrane terminy (pojęcia, definicje) z zakresu organizacji i zarządzania. Funkcje, zasady i ogólne metody organizacji i zarządzania.     2   1
W2 Zarządzanie strategiczne: Formułowanie strategii zasobów ludzkich. Społeczna odpowiedzialność organizacji.     2   1
W3 Proces planowania i sposoby pozyskiwania pracowników. Proces zarządzania zmianą w organizacji.     2   1
W4 Proces oceniania pracowników: Kontrola a ocena. Przemieszczanie, awansowanie i odejścia pracowników. Wartościowanie pracy. Zmiana i rozwój w karierze zawodowej.     2   1
W5 Proces komunikowania się w organizacji: Standaryzacja komunikatu pisemnego (np. wg wytycznych WM). Komunikacja werbalna a pozawerbalna. Komunikat jednokierunkowy a dwukierunkowy. Fakty a opinie. Kompetencje komunikacyjne: typy komunikatów (JA-TY), skuteczne stawanie granic – algorytm działania (technika zdartej płyty, sztuka odmawiania).     2   2
W6 Proces motywowania pracowników: Nagradzanie i karanie (katalog kar i nagród, utrzymywanie wysokiego poziomu motywacji). Expose kierownika/szefa.     2   1
W7 Techniki zarządzania i style kierowania: Kierowanie zespołami pracowniczymi. Władza a przywództwo. Zarządzanie personelem: proces grupowy, role grupowe, budowanie zespołu, kompetencje menadżerskie, umiejętność delegowania uprawnień. Podsumowanie: kolokwium zaliczeniowe.     3   2
    Suma:   15   9

Metody kształcenia

Metody podające (wykład informacyjny i problemowy, pogadanka, pokaz, demonstracja), metoda problemowa i różne odmiany dyskusji.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład: zaliczenie na ocenę - według kolokwium (pisemnego sprawdzianu wiadomości/testowego: min. 51% na pozytywne zaliczenie) oraz bieżącego sprawdzania/oceniania wiadomości podczas zajęć.

Literatura podstawowa

 1. Armstrong M., Taylor S., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
 2. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kraków 2011.
 3. Drucker P.F., O czym menedżerowie powinni pamiętać w: Harvard Business Review Polska: siła nowych idei, 2006, nr 2, s. 66-79.
 4. Gołembski M., Funkcja personalna w przedsiębiorstwie. Aktualne trendy i perspektywy rozwoju, CeDeWu, Warszawa 2019.
 5. Jamka B., Czynnik ludzki we współczesnym przedsiębiorstwie: zasób czy kapitał? Wolters Kluwer, Warszawa 2011.
 6. Janowska Z., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
 7. Koźmiński A.K., Piotrowski W., Zarządzanie. Teoria i praktyka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013.
 8. Król H., Ludwiczyński A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2019.
 9. Marciniak J., Optymalizacja zatrudnienia, wynagrodzeń i struktur organizacyjnych, Wolters Kluwer, Warszawa 2016.
 10. Paliszkiewicz J., Przywództwo, zaufanie i zarządzanie wiedzą w innowacyjnych przedsiębiorstwach, CeDeWu, Warszawa 2019.
 11. Szczupaczyński J., Edukacja a zarządzanie, Wyższa Szkoła Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora, Pułtusk 2004.
 12. Wyroba A., Leszkiewicz A., Zarządzanie zasobami ludzkimi w samorządzie, Municypium SA, Warszawa 2007.
 13. Zając Cz., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Poznań 2007.
 14. Zieliński M., Warzecha A., Król M. (red.), Funkcja personalna w przedsiębiorstwie, CEDEWU, Warszawa 2018.
 15. Żukowski P., Podstawy nauk o zarządzaniu (The Base of management sciences), Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2004.

Literatura uzupełniająca

 1. Adamiec M., Kozusznik B., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Aktor – kreator – inspitrator, Wyd. „Akade”, Katowice 2000.
 2. Armstrong M., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 2007.
 3. Chruden H.J., Sherman A.W., Managing Human Resources, Palo Alto 1984.
 4. Drucker P.F., Zarządzanie w XXI wieku, MUZA SA, Warszawa 2000.
 5. Janowska Z., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2010.
 6. Jędrych E. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi dla menedżerów średniego szczebla, Wolters Kluwer Polska, Kraków 2007.
 7. Kożuch, B., Wstęp do teorii zarządzania, Wydawnictwo Nauka-Edukacja, Warszawa 1999.
 8. Moreland N., Work-related learning in higher education, Higher Education Academy, Learning & Employability Series, 2005.
 9. Oleksyn T., Zarządzanie kompetencjami: teoria i praktyka, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.
 10. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Strategie – procesy – metody, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2007.
 11. Sajkiewicz A. (red.), Zasoby ludzkie w firmie. Organizacja – kierowanie – ekonomika, Warszawa 2000.
 12. Wajda A., Wstęp do teorii organizacji i zarządzania, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2005.
 13. Yorke M., Employability in higher education: what it is – what it is not, Higher Education Academy, Learning & Employability Series, 2005.
 14. Zając Cz., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Bankowej, Poznań 2007.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Eunika Baron-Polańczyk, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 29-04-2022 08:24)