SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Wybrane odlewnicze procesy technologiczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Wybrane odlewnicze procesy technologiczne
Kod przedmiotu 06.1-WM-MiBM-TM-D-16_22
Wydział Wydział Mechaniczny
Kierunek Mechanika i budowa maszyn
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów drugiego stopnia z tyt. magistra inżyniera
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 2
Liczba punktów ECTS do zdobycia 4
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład 30 2 18 1,2 Egzamin
Laboratorium 15 1 9 0,6 Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest  przekazanie słuchaczom podstawowej wiedzy związanej z procesami topienia i ulepszania w stanie ciekłym stopów metali i zwrócenie uwagi na potrzebę przewidywania skutków zamierzonych operacji w oparciu o analizę ubocznych oddziaływań na metal w stanie ciekłym jak i w trakcie roztapiania, krystalizacji i stygnięcia. Zaznajomienie studentów ze zjawiskami na granicy metal-forma wpływającymi na jakość otrzymywanych odlewów; procesami topienia i odlewania wybranych stopów odlewniczych oraz wybranymi zagadnieniami technologii odlewnia ciśnieniowego.

Wymagania wstępne

Zakres tematyczny

             
Lp. Treści programowe - WYKŁAD   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
W1 Wprowadzenie. Zasady racjonalnego stapiania metali.      2   1,2
W2 Wybrane zagadnienia związane z wypełnianiem form odlewniczych.      2   1,2
W3 Wybrane zagadnienia krzepnięcia i stygnięcia odlewów.      2   1,2
W4 Rafinacja metali i stopów.     2   1,2
W5 Zjawiska skurczowe w odlewach.      2   1,2
W6 Mechanizm kształtowania się porowatości w odlewach.     2   1,2
W7 Wybrane zagadnienia związane z teorią segregacji w stopach odlewniczych.      2   1,2
W8 Modyfikacja i wpływ warunków technologicznych w procesie modyfikacji.      2   1,2
W9 Wytapianie żeliw i staliw stopowych.      2   1,2
W10 Technologia topienia i uszlachetnianie stopów miedzi.     2   1,2
W11 Technologia topienia i odlewania niklu, tytanu i jego stopów.      2   1,2
W12 Technologia topienia i uszlachetniania stopów magnezu i aluminium      2   1,2
W13 Technologia topienia i odlewania stopów cynku.      2   1,2
W14 Wybrane zagadnienia technologii odlewania ciśnieniowego.      2   1,2
W15 Wybrane zagadnienia technologii odlewania ciśnieniowego.      2   1,2
    Suma:   30   18

 

             
Lp. Treści programowe - LABORATORIUM   l. godz.
st. stacj.
l. godz.
st. niestacj.
L1 Wprowadzenie. Zasady BHP     1   1
L2 Analiza termiczna żużli.      1   1
L3 Przemiany zachodzące w żużlach rafinacyjnych – badania derywatograficzne.      2   2
L4 Przemiany metalurgiczne w wyodrębnionych faza wytopu.     2   2
L5 Ocena intensywności wymiany ciepła w układzie odlew-forma na przykładzie krzepnięcia i stygnięcia odlewu ze stopu Al-Si w formie piaskowej i metalowej.      2   1
L6 Topienie i modyfikacja stopów aluminium z krzemem.      2   1
L7 Rafinacja i modyfikacja stopów miedzi.     2    
L8 Proces sferoidyzacji żeliwa szarego.      2    
L9 Termin odróbczy - Zaliczenie     1   1
    Suma:   15   9

Metody kształcenia

Laboratorium: ocena jest wyznaczana na podstawie składowej oceniającej, wiedzę, umiejętności związane z realizacją ćwiczeń i przygotowaniem sprawozdań. Warunkiem zaliczenia jest uzyskanie pozytywnej oceny ze wszystkich zajęć laboratoryjnych przewidzianych w ramach programu, z uwzględnieniem obecności i aktywności studenta na zajęciach. 

Wykład: warunkiem zaliczenia części wykładowej jest uzyskanie pozytywnej oceny z Egzaminu przeprowadzonego na koniec semestru obejmującego weryfikację znajomości podstawowych zagadnień. Na ocenę z wykładu składają się pozytywne oceny z każdego z 5-ciu pytań zaliczeniowych. Wpisuje się średnią ocenę z 5-ciu pytań.

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.

Ocena końcowa z przedmiotu jest średnią arytmetyczną ocen z Egzaminu i laboratorium. 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład - Egzamin pisemny

Ocena z wykładu na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych jest określana na podstawie oceny z  5-ciu pisemnych odpowiedzi na pytania egzaminacyjne dotyczące teoretycznych zagadnień przedmiotu

Zaliczenie z oceną zajęć laboratoryjnych.

Ocena z laboratorium jest określona na podstawie stopnia przygotowania się studenta do zajęć, aktywności w trakcie realizacji zajęć  oraz sprawozdań będących efektem wykonania wszystkich przewidzianych do realizacji ćwiczeń.

 

Warunkiem zaliczenia przedmiotu jest zaliczenie wszystkich jego form.

Ocena końcowa na zaliczenie przedmiotu jest średnią arytmetyczną z ocen za poszczególne formy zajęć.

Literatura podstawowa

1.         Braszczyński J.: Teoria procesów odlewniczych, PWN, Warszawa 1989

2.         Bydałek A.: Zasady rafinowania stopów odlewniczych”, Podręcznik, Wyd.. WSInż. w Zielonej Górze 1987

3.         Sakwa W.: Żeliwo, Wyd. „Sląsk”, Katowice 1974

4.         Górny Z.: Odlewnicze stopy metali nieżelaznych. Przygotowanie ciekłego metalu, struktura i właściwości odlewów, WNT, Warszawa 1992

5.         Białobrzeski A.: Odlewnictwo ciśnieniowe, WNT, Warszawa 1992

6.         Waszkiewicz S. I inni: Kokile i formy ciśnieniowe, WNT, Warszawa 1983

7.         Bydałek A.W., Bydałek A., Biernat S. Analiza procesów topienia i pomiary w metalurgii, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, Głogów 2017

8.         Holzer M. Procesy metalurgiczne i odlewnicze stopów żelaza. Podstawy fizykochemiczne, Wydawnictwo Naukowe PWN, 2021

 

Literatura uzupełniająca

  1. Perzyk M. i inni: Odlewnictwo, Wyd. WNT, Warszawa 2003
  2. Perzyk M. i inni: Materiały do projektowania procesów odlewniczych, PWN, Warszawa 1990
  3. Podrzucki Cz.: Żeliwo, struktura, właściwości, zastosowanie, Wyd. ZG STOP, Kraków 1991
  4. Podrzucki Cz., Kalata Cz.: Metalurgia i odlewnictwo żeliwa, Wyd. Śląsk, Katowice 1976
  5. Mutwil J. Ocena zjawisk fizyko-chemicznych zachodzących podczas wypełniana metalem formy odlewniczej, Wyd. WSInż., Zielona Góra 1992
  6. Romankiewicz F.:”Modyfikacja miedzi i jej stopów”, Wydawn. PAN, Poznań-Zielona Góra 1999

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr inż. Paweł Schlafka (ostatnia modyfikacja: 27-04-2022 13:21)