SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Pedagogika zdolności i twórczości - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Pedagogika zdolności i twórczości
Kod przedmiotu 05.0-WP-TPiPZ-PZT
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Terapia pedagogiczna i pedagogika zdolności
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 15
(w tym jako e-learning)
1
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - - 15
(w tym jako e-learning)
1
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi wiadomościami z zakresu pedagogiki zdolności i twórczości (istota, rodzaje zdolności i twórczości oraz metody diagnozowania dzieci zdolnych, uzdolnionych i twórczych). Potrafi identyfikować dzieci zdolne i twórcze.

Wymagania wstępne

Podstawy pedagogiki ogólnej i dydaktyki oraz psychologii ogólnej i psychologii rozwojowej.

Zakres tematyczny

Pojęcie zdolności i ich typologia. Dziecko zdolne w świetle ustaw oświatowych. Koncepcje zdolności. Ewolucja pojęcia twórczość oraz terminy bliskoznaczne. Wymiary twórczości. Podmiotowość i przedmiotowość twórczości. Aspekty istotne dla twórczości obiektywnej i subiektywnej. Rozwój twórczości i jej kryzysy u człowieka. Systemowe koncepcje twórczości Interakcyjne teorie twórczości. Model zdolnego i twórczego dziecka i znaczenie środowiska rodzinnego. Uwarunkowanie endogenne twórczości. Czynniki zewnętrzne twórczości – rodzina, przedszkole, szkoła, grupa rówieśnicza, miejsce pracy. Stymulatory i inhibitory twórczości. Współpracy z nauczyciela z rodzicami dzieci zdolnych i twórczych. Syndrom nieadekwatnych osiągnięć dzieci zdolnych. Trudności wychowawcze w pracy z dziećmi zdolnymi. Koncepcja twórczości pedagogicznej nauczyciela. Nauczyciel ucznia zdolnego i twórczego

 

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, problemowy

Ćwiczenia  - praca z tekstem, praca z dokumentem źródłowym; problemowe- dyskusja, meta plan, drzewo decyzyjne, praktycznego działania - projektowanie zadań, metoda przypadków, praca w grupach, burza mózgów.

 

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład – zaliczenie z oceną na podstawie: aktywnej obecności i dyskusji studentów.

Ćwiczenie zaliczenie z oceną na podstawie: aktywnej obecności (25%składowej zaliczenia)i dyskusji studentów (25%składowej zaliczenia) oraz zaprojektowania jednej sytuacji edukacyjnej dla dzieci zdolnych (50% składowej zaliczenia).

Ocena końcowa - to średnia z ocen uzyskanych z ćwiczeń i wykładów

Literatura podstawowa

Amabile T., The Social Psychology of Creatiyity, New York 1992

  W., Uczeń zdolny. Jak go rozpoznawać i jak z nim pracować, Sopot, 2010.

Magda-Adamowicz M., Uwarunkowania efektywności kształcenia nauczycieli klas I-III w zakresie twórczości pedagogicznej, Zielona Góra 2009.

Nęcka E., Psychologia twórczości, Gdańsk, 2001.

Popek S., Człowiek jako jednostka twórcza, Lublin 2003.

Szmidt K.J., Pedagogika twórczości, Gdańsk 2007.

Literatura uzupełniająca

Kubicka D., Twórcze działanie dziecka w sytuacjach zabawowo-zadaniw0owych, Kraków 2003.

Magda-Adamowicz M., Wizerunek twórczego pedagogicznie nauczyciela klas I-III, Zielona Góra 2007.

Magda-Adamowicz M., Paszenda I., Treningi twórczości a umiejętności zawodowe, Toruń 2011.

Popek S., Psychologia twórczości plastycznej, Kraków 2010

Uszyńska-Jarmoc J., Twórcza aktywność dziecka. Teoria – rzeczywistość -perspektywy rozwoju. Białystok 2003.

Żuk T., Uzdolnienia twórcze a osobowości, Poznań 1986.

Uwagi

Pozycje podane też  będą na bieżąco


Zmodyfikowane przez dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 24-04-2022 18:22)