SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metodyka pracy z dzieckiem zdolnym i twórczym - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metodyka pracy z dzieckiem zdolnym i twórczym
Kod przedmiotu 05.0-WP-TPiPZ-MPDZT
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Terapia pedagogiczna i pedagogika zdolności
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi wiadomościami z zakresu metodyki i organizowania zajęć pozalekcyjnych dla dzieci zdolnych i twórczych. Zapoznanie z możliwościami pracy nauczyciela z dziećmi zdolnymi, uzdolnionymi i twórczymi. Kształcenie umiejętności wdrażania wiedzy do praktyki edukacyjnej.

Wymagania wstępne

Podstawy wiedzy z pedagogiki specjalnej, psychologii, pedagogiki zdolności i twórczości.

Zakres tematyczny

Charakterystyka osób zdolnych. Identyfikacja uczniów zdolnych. Psychologiczne, strategiczne i nominacyjne metody identyfikacji. Strategie kształcenia uczniów zdolnych. Modele kształcenia uczniów zdolnych w historii i współcześnie. Specyfika programów szkolnych i pozaszkolnych ukierunkowanych na uczniów zdolnych. Metody i narzędzia ewaluacji pracy nauczyciel z dzieckiem zdolnym. Ewolucja pojęcia twórczość oraz terminy bliskoznaczne. Rodzaje aktywności twórczej dziecka i młodzieży  Diagnozowanie dzieci twórczych. Uczniowie zdolni i twórczy z problemami w uczeniu się i w zachowaniu. Syndrom nieadekwatnych osiągnięć dzieci zdolnych i twórczych. Opieka psychologiczna i pedagogiczna nad osobami zdolnymi i twórczymi. Metodyka pracy z dzieckiem zdolnym i twórczym: wybrane metody rozwijające zdolności twórczości dzieci; pomoce dydaktyczne; zasady i strategie pracy z dzieckiem zdolnym i twórczym; formy ekspresji plastycznej dzieci; zasady prowadzenia zajęć korekcyjno-kompensacyjnych; wyposażenie gabinetu terapeutycznego; metody i techniki rozwijania twórczości dzieci; treningi i lekcje twórczości. Metodyka zajęć pozalekcyjnych rozwijających zdolności i twórczość dzieci. Programy pracy z dzieckiem zdolnym i twórczym.  Prezentacja programów terapeutycznych wykonanych przez studentów do samodzielnie przeprowadzonych diagnoz. Znaczenie i zasady współpracy nauczyciela z rodzicami dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Formy współpracy nauczyciela z rodzicami dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Postawy i zachowania rodziców utrudniające współpracę ze szkołą i nauczycielem. Kompetencje nauczyciela jako warunek efektywnej współpracy. Trudności we współpracy nauczycieli z rodzicami  dzieci zdolnych.

Metody kształcenia

Wykład konwencjonalny, problemowy

Ćwiczenia  - praca z tekstem, z dokumentem źródłowym; problemowe, praktycznego działania

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład zaliczenie z oceną na podstawie: aktywnej obecności (25%składowej zaliczenia)i dyskusji studentów (25%składowej zaliczenia) oraz zaprojektowanie sytuacji edukacyjnej dla dzieci zdolnych i twórczych  (50% składowej zaliczenia).

Ćwiczenia zaliczenie z ocena na podstawie aktywnej obecności (25%składowej zaliczenia)i dyskusji studentów (25%składowej zaliczenia) oraz zaprojektowanie ćwiczeń dla dzieci zdolnych i twórczych (50% składowej zaliczenia).

Ocena końcowa - to średnia z ocen uzyskanych z ćwiczeń i wykładów

Literatura podstawowa

  1. Chybicka A., Psychologia twórczości grupowej. Jak moderować zespoły twórcze i zadaniowe, Kraków 2006.
  2. Limont  W., Uczeń zdolny. Jak go rozpoznawać i jak z nim pracować, Sopot, 2010.
  3. M. Magda-Adamowicz, I. Pszenda, Trening twórczości a umiejętności zawodowe, Toruń 2011.

Literatura uzupełniająca

Brodzinsky D. M., Children’s comprehension and appreciation of verbal jokes in relation to conceptual tempo, “Child Derelopment” 48(3)

Uszyńska-Jarmoc J., Podróże – skarby - przygoda. Podręcznik i program rozwijania twórczości, samodzielności oraz dyspozycji autokreacyjnych dzieci z klas I-III, Białystok 2005.

Szmidt K.J., Elementarz twórczego życia, Warszawa  1997

Uwagi

Pozycje na bieżąco aktualizowane przez prowadzącego.


Zmodyfikowane przez dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 24-04-2022 18:18)