SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Innowacje pedagogiczne - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Innowacje pedagogiczne
Kod przedmiotu 05.0-WP-TPiPZ-IP
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Terapia pedagogiczna i pedagogika zdolności
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z podstawowymi wiadomościami z zakresu innowacji pedagogicznych; kształcenie umiejętności wdrażania wiedzy do praktyki edukacyjnej; zapoznanie z możliwościami innowacyjnej pracy nauczyciela z dziećmi i młodzieżą.

Wymagania wstępne

Podstawy pedagogiki ogólnej i dydaktyki oraz psychologii ogólnej i psychologii rozwojowej.

Zakres tematyczny

Źródła, mechanizmy i cele innowacji. Proces zmian społecznych determinujący modernizowanie edukacji. Ruch innowacyjny w Polsce (od okresu między wojennego do dziś). Instytucjonalne uwarunkowania innowacji. Szkoła organizacją innowacyjną. Funkcje rozwojowe systemu oświatowego. Piśmiennictwo pedagogiczne czynnikiem inspirującym innowacje. Rola nauk pedagogicznych w procesie innowacyjnym. Kompetencje twórcze nauczyciela. Nauczanie przez eksperymentowanie. Pedagogika zabawy. Pedagogika Marii Montessorii. Pedagogika C. Freineta. Kinezjologia Edukacyjna Paula E. Dennisona. Szkoły twórczości. Tworzenie programów autorskich

Metody kształcenia

wykład konwencjonalny, praca z książką, praca z dokumentem źródłowym, metoda przypadków, praca w grupach, burza mózgów.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykład zaliczenie z oceną na podstawie: aktywnej obecności (25%składowej zaliczenia) i dyskusji studentów (25% składowej zaliczenia) oraz zaprojektowania innowacji pedagogicznej do pracy z dziećmi zdolnymi (50% składowej zaliczenia)

Ćwiczenia zaliczenie z ocena na podstawie: aktywnej obecności (25%składowej zaliczenia) i dyskusji studentów (25%składowej zaliczenia), zaprojektowania sytuacji edukacyjnych do swojej innowacji pedagogicznej do pracy z dziećmi zdolnymi lub pisemnego kolokwium (50% składowej zaliczenia).

Ocena końcowa to średnia z ocen uzyskanych z ćwiczeń i wykładów

Literatura podstawowa

Magda-Adamowicz M., Uwarunkowania efektywności kształcenia nauczycieli klas I-III w zakresie twórczości pedagogicznej, Zielona Góra 2009.

Przyborowska B.,  Pedagogika innowacyjności. Między teorią a praktyką, Toruń 2013.

Nęcka E., Psychologia twórczości, Gdańsk, 2001.

Szmidt K.J., Pedagogika twórczości, Gdańsk 2007.

Literatura uzupełniająca

Bear J., Why you shouldn’t trust creativity tests, Educational Leadership, vol. 51, issue 4 p. 80-84, 1994

Magda-Adamowicz M., Paszenda I., Treningi twórczości a umiejętności zawodowe, Toruń 2011.

Popek S., Psychologia twórczości plastycznej, Kraków 2010

Uszyńska-Jarmoc J., Twórcza aktywność dziecka. Teoria – rzeczywistość -perspektywy rozwoju. Białystok 2003.

 

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 24-04-2022 18:17)