SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Psychologia kliniczna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Psychologia kliniczna
Kod przedmiotu 05.0-WP-TPiPZ-PK
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Terapia pedagogiczna i pedagogika zdolności
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z wiedzą z zakresu współczesnej psychologii klinicznej, ukształtowanie postawy zaangażowania w problemy osób z  zaburzeniami psychicznymi  oraz zmotywowanie do nabycia elementarnych umiejętności pracy indywidualnej i zespołowej w stosunku do tych osób.

Wymagania wstępne

Ogólna wiedza psychologiczna.

Zakres tematyczny

Wykład

Przedmiot i działy psychologii klinicznej. Historyczny rys paradygmatów psychologii klinicznej. Psychologia kliniczna a psychiatria i inne działy medycyny. Zdrowie i choroba oraz norma i patologia w ujęciu klinicznym. Model patogenetyczny i salutogenetyczny. Zaburzenia psychiczne, jako podstawowa kategoria teoretyczna psychologii klinicznej. Klasyfikacja zaburzeń psychicznych. Metoda kliniczna jako podstawa pracy badawczej i diagnostycznej. Mechanizmy kształtowania się zaburzeń psychicznych. 

Ćwiczenia

Rodzaje zaburzeń psychicznych ze szczególnym uwzględnieniem dziecięcych: zaburzenia emocjonalne, zaburzenia odżywiania,  zaburzenia zachowania, np. ADHD, ODD,CD, zaburzenia rozwojowe, np. autyzm, trudności uczenia się, uzależnienia substancjalne i  behawioralne, zaburzenia związane ze stresem,  PTSD – klucz do rozumienia dynamiki szeroko pojętych zaburzeń psychicznych. Problemy psychiczne  a zaburzenia psychiczne. Rola sytuacji trudnych w życiu człowieka. 

Metody kształcenia

Wykład – wykład tradycyjny.

Ćwiczenia –metoda projektu, praca z książką, metoda przypadków, praca w grupach, dyskusja.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Na ocenę składa się aktywność studenta, praca pisemna lub kolokwium zaliczeniowe, wypowiedzi ustne. 

Literatura podstawowa

Grzegorzewska, Cierpiałkowska, Borkowska (2020) Psychologia kliniczna dzieci i młodzieży. Warszawa: PWN

Literatura uzupełniająca

  1. Grzegorzewska, Cierpiałkowska (2019) Uzależnienia behawioralne. Warszawa: PWN
  2. Cierpiałkowska L Grzegorzewska I. (2018). Dzieci alkoholików z perspektywy rozwojowej i klinicznej. Poznań: Wydawnictwo UAM. 
  3. Meyer R., Psychopatologia, Gdańsk 2003.
  4. Seligman M. i in., Psychopatologia, Warszawa 2003.
  5. Sęk H., Psychologia kliniczna, Warszawa 2008.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Iwona Grzegorzewska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 25-04-2022 13:57)