SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Pedagogika specjalna - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Pedagogika specjalna
Kod przedmiotu 05.0-WP-TPiPZ-PS
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Terapia pedagogiczna i pedagogika zdolności
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów z wieloaspektową problematyką niepełnosprawności: ujęcie pedagogiczno-psychologiczno-socjologiczne, wspólnymi i swoistymi cechami osób z niepełnosprawnością  oraz pełnosprawnych. Dostarczenie podstawowej wiedzy na temat zasad edukacji inkluzyjnej oraz integracyjnej osób z niepełnosprawnością. Przygotowanie studentów do pracy z dziećmi/uczniami z różnymi rodzajami niepełnosprawności.

Wymagania wstępne

Podstawowa wiedza z zakresu psychologii rozwoju (etapy i właściwości rozwoju) i psychologii klinicznej (norma, nienormalność, koncpecje zdrowia i choroby)  

Zakres tematyczny

Wykłady

 1. Pedagogika specjalna jako nauka: miejsce pedagogiki specjalnej w systemie nauk, przedmiot, cel i zadania, systematyka, subdyscypliny, podstawowe pojęcia.
 2. Paradygmaty współczesnej pedagogiki specjalnej i ich implikacjie dla teorii i praktyki.
 3. Nurty kształcenia uczniów z niepełnosprawnością: segregacyjny, integracyjny, inkluzyjny. Zasady organizacji edukacji dzieci/uczniów z niepełnosprawnością. 
 4. Adaptacja dziecka/ucznia do niepełnosprawności oraz przedszkola i szkoły.
 5. Integracja społeczna dzieci/uczniów z niepełnosprawnością w środowisku przedszkolnym oraz szkolnym. 
 6. Wspomaganie rodziców dzieci z niepełnosprawnością. 

Ćwiczenia

 1. Specyfika rozwoju, proces rehabilitacji i edukacji dzieci /uczniów z niepełnosprawnością intelektualną.
 2. Dzieci/uczniowie z wadą wzroku – specyfika procesów orientacyjno-poznawczych, emocjonalno-motywacyjnych, funkcjonowania społecznego; zasady rehabilitacji, formy edukacji.
 3. Dzieci/uczniowie z wadą słuchu – charakterystyka rozwoju, procesu rehabilitacji oraz form edukacji.
 4. Dzieci/uczniowie z przewlekłymi chorobami w środowisku rodzinnym, edukacyjnym: charakterystyka wybranych chorób przewlekłych i ich konsekwencji dla psychospołecznego funkcjonowania dziecka/ucznia, zasady oddziaływań opiekuńczo-wychowawczych.
 5. Dzieci/uczniowie z niepełnosprawnością ruchową: charakterystyka wybranych dysfunkcji narządu ruchu oraz ich wpływu na rozwój i proces edukacji dziecka/ucznia, metody rehabilitacji.
 6. Dzieci/uczniowie z zaburzeniami ze spektrum autyzmu. Zasady terapii i edukacji.

Metody kształcenia

Wykład – wykład konwencjonalny, wykład problemowy, pokaz.

Ćwiczenia – dyskusja, praca z tekstem źródłowym, klasyczna metoda problemowa, metody aktywne, projekt.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia: praca zaliczeniowa (projekt), kolokwium (90% poprawnych odpowiedzi – ocena bdb, 75% – db, 60% – dst).

Wykład: kolokwium (90% poprawnych odpowiedzi – ocena bdb, 75% – db, 60% – dst).

Na ocenę końcową z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (50%) i z wykładu (50%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z ćwiczeń i wykładu.

Literatura podstawowa

 1. Bobińska K., Pietras T., Galecki P. (red.), Niepełnosprawność intelektualna - etiopatogeneza, epidemiologia, diagnoza, terapia, Wydawnictwo Continuo, Wrocław 2012. 
 2. Chrzanowska I. Pedagogika specjalna. Od tradycji do współczesności, Oficyjna Wydawnicza Impuls, Kraków 2015.
 3. Dykcik W., Tendencje rozwoju pedagogiki specjalnej: osiągnięcia naukowe i praktyka (z perspektywy 50-lecia pracy pedagogicznej z osobami z niepełnosprawnością, Poznańskie Towarzystwo Pedagogiczne, Poznań 2010.
 4.  Kauffman J., Daniel M., Hallahan P., Pullen P.C., Handbook of Special Education, New York, Routledge 2017.

Literatura uzupełniająca

 1. Bobkiewicz Lewartowska L., Autyzm dziecięcy. zagadnienia diagnozy i terapii, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. 
 2. Dykcik W., Pedagogika specjalna wobec aktualnych sytuacji i problemów osób niepełnosprawnych, UAM, Poznań, 2005.
 3. Korzon A., Kształcenie zintegrowane uczniów niesłyszących w teorii i praktyce edukacyjnej, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, 2010.
 4. Maciarz A., Pedagogika lecznicza i jej przemiany. Wybrane problemy, Wydawnictwo Akademickie Żak, Warszawa, 2001.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Jarosław Bąbka, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 23-04-2022 20:52)