SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metody nauki czytania i pisania - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metody nauki czytania i pisania
Kod przedmiotu 05.9-WP-P-MNiCP-21
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Terapia pedagogiczna i pedagogika zdolności
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest poznanie i rozumienie psychofizjologicznych podstaw, złożoności i przebiegu procesu czytania;  Poznanie różnych metod nauki czytania i pisania, kryteriów ich wyróżniania, analiza pod kątem ich mocnych i słabszych stron w zależności od potrzeb uczącego się, kontekstu i rodzaju języka, w którym przebiega nauka. Poznanie  zasad  i etapów pracy nad czytaniem i pisaniem zgodnie z przyjętą metodą.

Wymagania wstępne

Sprawne posługiwanie się umiejętnością czytania i pisania. Podstawowa wiedza o języku polskim.

Zakres tematyczny

1. Złożoność czytania  i pisania jako aktywności intelektualnej .Psychofizjologiczne podstawy procesu czytania i pisania. Etapy i poziomy nabywanej umiejętności czytania i pisania.

2. Metody nauki czytania- metody analityczne, syntetyczne, analityczno-syntetyczne i ich ilustracje. Analiza wybranych metod. M.Falski, F.Przyłubscy, M.Bogdanowicz,

3. Metody nauki czytania -ciąg dalszy- J.Cieszyńska, I.Majchrzak, B.Rocławski, G.Doman). Praca z materiałami do nauki czytania i pisania.

4. Ocena przydatności wybranych metod do nauki czytania i pisania w języku polskim.

5. Trudności w nabywaniu umiejętności czytania i pisania.

Metody kształcenia

Praca z tekstem, praca z materiałami multimedialnymi, dyskusje grupowe, rozwiązywanie problemów, analiza przypadków.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Warunkiem zaliczenia jest pozytywnie oceniona prezentacja referatu, pozytywnie oceniona aktywność na zajęciach.

Literatura podstawowa

1. Malmquist E., Nauka czytania w szkole podstawowej, Warszawa 1987.

2.  Klus-Stańska D., Nowicka M., Sensy i bezsensy w edukacji wczesnoszkolnej, Warszawa 2005.

3. Kamińska K., Nauka czytania dzieci w wieku przedszkolnym, Warszawa 1999.

4. Bogdanowicz M., Metoda dobrego startu, Warszawa 1989.

5. Cieszyńska J., Kocham uczyć czytać: poradnik dla rodziców i nauczycieli, Kraków 2006.

6. Majchrzak I., Wprowadzenie dziecka w świat pisma, Warszawa 1995.

7. Doman G., Jak nauczyć małe dziecko czytać?, Bydgoszcz 1992.

8.H.L.Swanson, K.R.Harris, S.Graham (red.)  Handbook of learning disabilities, New York-London 2003.: The Guilford Press.

Literatura uzupełniająca

1.  Wróbel T., Pismo i pisanie w nauczaniu początkowym, Warszawa 1985.

2.Wray D., Fox R., The Teaching of Reading in the Primary School, Exeter University of Exeter 1991, mps.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr Iwona Kopaczyńska, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 23-04-2022 16:57)