SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Sytuacja i wsparcie rodziny dziecka szczególnych potrzeb edukacyjnych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Sytuacja i wsparcie rodziny dziecka szczególnych potrzeb edukacyjnych
Kod przedmiotu 05.1-WP-P-SiWRDSz- 21
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Terapia pedagogiczna i pedagogika zdolności
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - - 5
(w tym jako e-learning)
0,33
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Celem przedmiotu jest nabycie pedagogicznej wiedzy na temat rodziny, (jej struktury, specyfiki oraz współczesnych dla niej zagrożeń) oraz zrozumienie znaczenia i istoty wychowawczego i opiekuńczego funkcjonowania rodziny. Nabycie wiedzy dotyczącej wsparcia rodziny w opiece i wychowaniu dzieci szczególnych potrzeb. Nabycie wiedzy dotyczącej specyfiki pracy z rodzinami dzieci szczególnych potrzeb. Doskonalenie umiejętności komunikacyjnych niezbędnych w pedagogicznym wspieraniu rodziny

 

Wymagania wstępne

Pedagogika ogólna, psychologia ogólna, psychologia rozwoju.

Zakres tematyczny

Różne ujęcia rodziny i różne sposoby jej definiowania. Funkcje rodziny. Pedagogiczna typologizacja rodzin. Rodzina a rozwój dziecka. Znaczenie rodziny w życiu dziecka. Rola więzi emocjonalnych w rodzinie i ich wpływ na rozwój i funkcjonowanie dziecka. Przeobrażenia więzi emocjonalnych w rodzinie. Zaburzenia więzi emocjonalnych w rodzinie – przyczyny i skutki. Rodzinne uwarunkowania startu edukacyjnego i społecznego dzieci i młodzieży. Rodzina a orientacje życiowe młodzieży. Rodzina z dzieckiem specjalnej troski. Nowa sytuacja rodziny i zachodzące w niej zmiany. Fazy przystosowania się rodziców (rodziny), do nowej sytuacji. Sytuacja i reakcje rodzeństwa. Rodzina niepełna i jej specyfika. Przyczyny niepełnej struktury rodzin. Problemy samotnego rodzicielstwa. Psychoemocjonalna sytuacja dziecka wychowującego się w rodzinie niepełnej. Rodzina zrekonstruowana. Znaczenie rodziców naturalnych. Specyfika roli ojczyma i macochy. Najczęstsze problemy rodzin zrekonstruowanych. Sytuacja dzieci w rodzinie. Rodzina współczesna i jej przemiany. Zagrożenia współczesnej rodziny. Postawy rodzicielskie i style wychowawcze rodziców. Pozycja dziecka w rodzinie i jej wyznaczniki. Błędy wychowawcze. Wychowanie skuteczne, nieskuteczne i błędne. Źródła błędnych wychowawczych  rodziców.  Dziecko w rodzinie dysfunkcyjnej. Dziecko żyjące w biedzie. Dziecko osamotnione. Dziecko bite i wykorzystywane. Dziecko w rodzinie alkoholowej. Dziecko telewizyjne i komputerowe. Współuczestnictwo rodziców w procesie edukacji dzieci. Powinności rodziców i nauczycieli w procesie edukacji. Syntonia oddziaływań wychowawczych rodziny i szkoły. Przyczyny niedomogów współdziałania rodziny i szkoły. Kształtowanie świadomości wychowawczej rodziców. Obszary i możliwości pedagogicznego i socjalnego wspomagania współczesnej rodziny polskiej.

Metody kształcenia

Wykłady – wykład konwencjonalny.

Ćwiczenia – dyskusja, prezentacja multimedialna, metoda sytuacyjna, metoda przypadków, praca w grupach.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Wykłady: zaliczenie z oceną na podst. przygotowania i aktywności słuchacza na zajęciach

Ćwiczenia: Ocena zostanie wystawiona na podstawie pracy studenta na zajęciach (aktywność), przygotowanej prezentacji multimedialnej oraz kolokwium / pracy pisemnej/scenariusza spotkań z rodzicami

Ocena końcowa: Średnia arytmetyczna pozytywnych ocen z ćwiczeń i wykładów.

 

Literatura podstawowa

Babiuch M., Jak współpracować z rodzicami „trudnych uczniów? Warszawa 2000. 

Christopher C. J., Nauczyciel – rodzic. Skuteczne porozumiewanie się, Gdańsk 2004.

Fechner – Sędzicka I., Lachowska – Żarska E., Nauczyciele – rodzicom,. Spotkania klasowe prowadzone metodą warsztatową w szkole podstawowej, Toruń 2002.

Magda-Adamowicz M., Jakość dzieciństwa twórczych dzieci 7-9-letnich w perspektywie rodzinnej i lokalnej, Zielona Góra 2018.

Nowak A., Spotkania z rodzicami. Jak uatrakcyjnić tradycyjną wywiadówkę, Poznań 2000.

Pawlak B., Jak współpracować z rodzicami uczniów klas początkowych, Kraków 2003.

Ryś M., Systemy rodzinne. Metody badań struktury rodziny pochodzenia i rodziny własnej, Warszawa 2001.

Satir V., Rodzina. Tu powstaje człowiek, Gdańsk 2002.

Wprowadzenie do systemowego rozumienia rodziny, B. de Barbaro (red.), Kraków 1999

 

Literatura uzupełniająca

Badora S., Czeredrecka B., Marzec D., Rodzina i formy jej wspomagania, Kraków 2001.

Badziukiewicz B., Sałasiński M., Vademecum wychowawcy, Warszawa 2005.

Bulera M., K. Żuchelkowska, Edukacja przedszkolna z partnerskim udziałem rodziców, Toruń 2006.

Dobson J., Jak budować poczucie wartości w swoim dziecku, 2005

Faber E., Mazlish A., Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały. Jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły, Poznań 1992.

Gurycka A., Błąd w wychowaniu, Warszawa 1990.

Kantowicz E., (red.), Wsparcie społeczne w różnych układach ludzkiego życia, Olsztyn 199

Kawula S., Człowiek w relacjach socjopedagogicznych, Toruń 1999.

Kozłowska A., Jak pomagać dziecku z zaburzeniami życia uczuciowego, Warszawa 1996.

Magda-Adamowicz M., Children's creativity in a systemic perspective, Toruń 2013

McKay M., Davis M., Fanning P., Sztuka skutecznego porozumiewania się, Gdańsk 2005.

Ryś M., Konflikty w rodzinie. Niszczą czy budują? Warszawa 1998.

 

Uwagi

Uaktualniana każdorazowo przez prowadzącego.


Zmodyfikowane przez dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 24-04-2022 18:42)