SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metody terapii specyficznych trudności w uczeniu się uczniów - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metody terapii specyficznych trudności w uczeniu się uczniów
Kod przedmiotu 05.1-WP-P-MTSTW- 21
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Terapia pedagogiczna i pedagogika zdolności
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 2
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg, prof. UZ
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Wykład - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie  z metodami terapii  specyficznych trudności w uczeniu się.  Przygotowanie  do planowania i realizacji zajęć terapeutycznych oraz opracowania projektu jednostki metodycznej terapii pedagogicznej  dla dzieci/uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Wymagania wstępne

Podstawowa terminologia związana z terapią i diagnozą pedagogiczną.

Zakres tematyczny

Wykład

 1. Specyficzne trudności w uczeniu się  - profilaktyka, diagnoza i terapia.
 2. Zasady prowadzenia terapii w zakresie specyficznych trudności w uczeniu się.
 3. Planowanie i organizacja pracy terapeutycznej.
 4. Metody terapii pedagogicznej dzieci/uczniów ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się -  ich specyfika w zależności od wieku dziecka, kryteria doboru, cele stosowania.

Ćwiczenia

 1. Metody terapii specyficznych trudności w uczeniu się: Metoda Dobrego Startu M. Bogdanowicz, metoda Newella C. Kepharta, metoda J. Cieszyńskiej, metoda P. Dennisona -  ich cele, struktura, metodyka pracy, efektywność.
 2. Formy terapii a metodyka pracy terapeutycznej w przedszkolu i szkole.
 3. Procedura terapeutyczna, planowanie i realizacja zajęć,
 4. Programowanie jednostki metodycznej terapii pedagogicznej skierowanej do dzieci ryzyka dysleksji i  ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. 
 5. Opracowanie i prezentacja programów terapeutycznych dla uczniów/dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Metody kształcenia

Wykład – wykład tradycyjny, problemowy i konwersatoryjny, wykład z prezentacją multimedialną.

Ćwiczenia – praca z  materiałami multimedialnymi,  klasyczna metoda problemowa, metoda przypadku, dyskusja, projekt.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Ćwiczenia – na ocenę z ćwiczeń składają się: aktywny udział w dyskusjach, pozytywna ocena z projektów  i odpowiedzi ustnych.

Wykład – na ocenę z wykładu składa się aktywny udział słuchacza w dyskusjach oraz pozytywna ocena z pracy pisemnej.

Na ocenę końcową z przedmiotu składa się ocena z ćwiczeń (50%) i wykładu (50%). Warunkiem zaliczenia przedmiotu są pozytywne oceny z ćwiczeń i wykładu.

Literatura podstawowa

 

 1. Bogdanowicz M., O dysleksji rozwojowej, czyli specyficznych trudnościach w czytaniu i pisaniu, Lublin 1994.
 2. Czajkowska I., Herda K., Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne w szkole, Warszawa 1998.
 3. Gąsowska K.: Pietrzak-Stępkowska Z., Praca wyrównawcza z dziećmi mającymi trudności w czytaniu i pisaniu, Warszawa 1984.
 4. Kaja B., Zarys terapii dziecka, Bydgoszcz 1998.
 5. Nyczaj-Drąg M. (red.), Poznawanie i pomoc dziecku z trudnościami edukacyjnymi, Zielona Góra 2002..
 6. Dunson W., School Success for Kids with Dyslexia & Other Reading Difficulties 2012. 

Pozycje każdorazowo ustalane i podawane przez prowadzącego ćwiczenia.

Literatura uzupełniająca

 1. Bogdanowicz M., Metoda dobrego startu w pracy z dzieckiem od 5 do 10 lat, Warszawa 1985.
 2. Bogdanowicz M., Barańska M., Jakacka E., Od piosenki do literki, Cz. 2, Gdańsk 1997.
 3. Bogdanowicz M., Barańska M., Jakacka E., Od piosenki do literki, Cz. 1, Gdańsk 1998.
 4. Bogdanowicz M., Kisiel B., Przasnycka M., Metoda Weroniki Sherborne w terapii i wspomaganiu rozwoju dziecka, Warszawa 1994
 5. Sherborne W., Ruch rozwijający dla dzieci, Warszawa 1997.
 6. Waszkiewicz E., Stymulacja psychomotorycznego rozwoju dzieci 6-8-letnich, Warszawa 1991.

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Mirosława Nyczaj-Drąg, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 26-04-2022 14:51)