SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Metodyka animacji zespołów pozaszkolnych - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Metodyka animacji zespołów pozaszkolnych
Kod przedmiotu 05.0-WP-PEDP-MAZP- 21
Wydział Wydział Nauk Społecznych
Kierunek Terapia pedagogiczna i pedagogika zdolności
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów podyplomowe
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 1
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
  • dr Marek Zadłużny
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Ćwiczenia - - 10
(w tym jako e-learning)
0,67
(w tym jako e-learning)
Zaliczenie na ocenę

Cel przedmiotu

Zapoznanie studentów ze strategiami, metodami, formami i technikami animacji kultury, z procedurą wyprowadzania zasad animacji zespołów twórczych, metodyką pracy z uczestnikami – amatorami realizujących pracę twórczą w zespołach artystycznych, strategii pracy animatora/kierownika z zespołem.

Wymagania wstępne

Brak

Zakres tematyczny

Geneza i eksplikacja pojęcia animacja kultury; role społeczno-zawodowe animatorów kultury; projektowanie działań animacyjnych w różnych grupach twórczych; zasady, metody, formy i techniki pracy animatora w powiązaniu z różnymi strategiami animacji kultury; formy  i typologia amatorskiego ruchu artystycznego; amatorska twórczość artystyczna jako podstawa podmiotowości uczestnika

Metody kształcenia

Metoda podająco-systematyzująca z wykorzystaniem akademickiego wykładu audytoryjnego.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Zaliczenie z oceną na podstawie: aktywnej obecności (50%składowej zaliczenia) i dyskusji studentów (50%składowej zaliczenia).

Literatura podstawowa

  1. Dyczewski L., Animator kultury lokalnej, (w) Kultura polska w procesie przemian, Lublin 1993.
  2. Gajda J. (red.), Animacja kulturalna jako problem pedagogiczny, Lublin 1994.
  3. Gajda J. Żardecki W., (red.), Dylematy animacji kulturalnej, Lublin 2001.
  4. Jankowski D., Wychowawcze perspektywy działalności kulturalno-oświatowej, Poznań 1988.
  5. Jankowski D., Kargul J., Kowalewski F., Przyszczypkowski K., Podstawy działalności kulturalno-oświatowej, Poznań 1996.
  6. Jedlewska B., Animatorzy kultury wobec wyzwań edukacyjnych, Lublin 2001.
  7. Kargul J., Od upowszechniania kultury do animacji kulturalnej, Toruń 1997.
  8. Kargul J., Upowszechnianie, animacja, komercjalizacja kultury, Warszawa 2012.
  9. Kopczyska M., Animacja społeczno-kulturalna, Warszawa 1993.

Literatura uzupełniająca

Pozycje każdorazowo podawane przez prowadzącego

Uwagi


Zmodyfikowane przez dr hab. Marzenna Magda-Adamowicz, prof. UZ (ostatnia modyfikacja: 27-04-2022 19:59)