SylabUZ

Wygeneruj PDF dla tej strony

Szkolenie BHP - opis przedmiotu

Informacje ogólne
Nazwa przedmiotu Szkolenie BHP
Kod przedmiotu BHP_szkolenie
Wydział Wydział Humanistyczny
Kierunek Filologia polska
Profil ogólnoakademicki
Rodzaj studiów pierwszego stopnia z tyt. licencjata
Semestr rozpoczęcia semestr zimowy 2022/2023
Informacje o przedmiocie
Semestr 1
Liczba punktów ECTS do zdobycia 0
Typ przedmiotu obowiązkowy
Język nauczania polski
Sylabus opracował
 • mgr Beata Zawadzka
Formy zajęć
Forma zajęć Liczba godzin w semestrze (stacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (stacjonarne) Liczba godzin w semestrze (niestacjonarne) Liczba godzin w tygodniu (niestacjonarne) Forma zaliczenia
Szkolenie BHP 4 0,27 - - Zaliczenie 

Cel przedmiotu

Celem szkolenia BHP jest zapoznanie jego uczestników z wybranymi zagadnieniami prawnymi z zakresu bhp, z zasadami postępowania w przypadku wypadku podczas nauki, zagrożeniami dla życia lub zdrowia jakie mogą wystąpić w procesie kształcenia oraz ochroną przeciwpożarową, ewakuacją a także udzielaniem pierwszej pomocy przedlekarskiej w nagłych wypadkach.

Wymagania wstępne

brak

Zakres tematyczny

1. Wybrane regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy w uczelni

 1. Prawa i obowiązki studentów, doktorantów i rektora w zakresie bhp
 2. Podstawowe zasady bezpieczeństwa obowiązujące podczas zajęć organizowanych przez uczelnię
 3. Nadzór nad warunkami nauki

2. Omówienie okoliczności i przyczyn wypadków, którym mogą ulec studenci, doktoranci
w trakcie zajęć organizowanych przez uczelnię wraz z procedurami postępowania

 1. Okoliczności, przyczyny i rodzaje wypadków
 2. Procedury postępowanie w razie wypadków i w sytuacjach zagrożeń np. pożaru, awarii

Czynniki środowiska występujące w procesach kształcenia

3. Ocena zagrożeń czynnikami szkodliwymi dla zdrowia, uciążliwymi i niebezpiecznymi, występującymi w procesach kształcenia oraz sposoby ochrony przed zagrożeniami

 1. Postępowanie z odpadami niebezpiecznymi
 2. Środki ochrony indywidualnej w zależności od rodzaju zagrożeń

4. Ochrona przeciwpożarowa

 1. Podstawowe zasady ochrony przeciwpożarowej oraz postępowanie w razie pożaru
 2. Zapoznanie studentów, doktorantów z istniejącymi zagrożeniami oraz sposobami zapobiegania pożarom

c) Prawidłowe użycie sprzętu gaśniczego w sytuacji pożaru

5. Pierwsza pomoc

 1. Zasady udzielania pierwszej pomocy przedlekarskiej
 2. Apteczki
 3.  

6. Test sprawdzający (zaliczeniowy)

Metody kształcenia

Wykład w formie e-learningu z prezentacjami multimedialnymi, testami kontrolnymi i testem sprawdzającym – zaliczeniowym.

Efekty uczenia się i metody weryfikacji osiągania efektów uczenia się

Opis efektu Symbole efektów Metody weryfikacji Forma zajęć

Warunki zaliczenia

Uczestnictwo, zaliczenie testu.

Literatura podstawowa

brak

Literatura uzupełniająca

brak

Uwagi

brak


Zmodyfikowane przez dr Krystian Saja (ostatnia modyfikacja: 19-05-2022 22:34)